บริการวิชาการ
นานาชาติ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
ศิลปวัฒนธรรม

ภาพข่าว

โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565

โครงการครอบครัวสัมพันธุ์ ปีการศึกษา 2565 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มอบซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

วันที่ 5 ส.ค.65 อาจารย์อภิรดี สาระกูล หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มอบซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

ตรวจเยี่ยมจากสถาบันพี่เลี้ยง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และผู้บริหารคณะฯ ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมจากสถาบันพี่เลี้ยง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้สถาบันพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมเพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ รักษาการคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับ

พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค 2565

พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค 2565 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม EC cort อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

พิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 15

พิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลาพยาบาล รุ่นที่ 15 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ รูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

พิธีมอบหมวก นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 98

พิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 98 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ รูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว 😊ขอบคุณภาพสวยๆจากร้าน สุเทพสตูดิโอ เชียงใหม่

พิธีติดเข็มแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 96

พิธีติดเข็มแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 96 ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ รูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขต แม่คาว 😊ขอบคุณภาพสวยๆจากร้าน สุเทพสตูดิโอ เชียงใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย การเรื่อง "การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับประชาชนทั่วไป" ในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

ประชุมประสานแหล่งฝึก ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพิงค์

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 อ.ดร.นุชยงค์ เยาวพานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.ศุภนารี เกษมมาลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฎิบัติงานนักศึกษา และอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เป็นตัวแทนคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมประชุมประสานแหล่งฝึก ร่วมกับ โรงพยาบาลนครพิงค์ วิทยาลัยบรมราชชนนีเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์

รับมอบอุปกรณ์ และหุ่นจำลองทางการพยาบาล จากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับมอบอุปกรณ์ และหุ่นจำลองทางการพยาบาล จาก ศจ.ประทีป ชีพนิรันดร์ กรรมการอำนวยการ นายแพทย์มาโนช เล้าวงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค คุณชูศักดิ์ โอภาสนิรัติศัย ผู้จัดการฝ่ายการพยาบาล หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อพร้อมทีมบริหารโรงพยาบาลแมคคอร์มิค วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดย อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค กรรมการบริหารคณะฯ และคณาจารย์ เป็นผู้รับมอบ

ประชุมทำสัญญาการรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จำนวน 60 ทุน

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดประชุมนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อชี้แจง ทำความเข้าใจ และทำสัญญาการรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565 จำนวน 60 ทุน วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส พันธ์พลกฤต รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมวรรณ จินดารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน เป็นผู้แทนรักษาการอธิการบดี กล่าวต้อนรับ

ประชุมคณาจารย์ประจำเดือนมกราคม 2565

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 โอกาสพิเศษการประชุมคณาจารย์ (Hybrid Faculty Meeting) คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ประจำเดือนมกราคม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ดังนี้ 1.โอกาสขอบคุณ อาจารย์รุ่งลาวัล ศรีทอง 2.โอกาสต้อนรับ นางสาวภาณินี หน่อแก้ว 3.โอกาสแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ธาระณะ ที่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4.โอกาสแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต จาก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ 1) อาจารย์ศิรกาญจน์ ฉันทเฉลิมพงศ์ 2) อาจารย์รัตนาภรณ์ แบ่งทิศ 3) อาจารย์มินตรา อุทัยรังษี

ขอพรปีใหม่ 2565 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ และผู้บริหาร เป็นตัวแทนคณะฯ เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ คุณชูศักดิ์ โอภาสนิรัติศัย ผู้จัดการโรงพยาบาลแมคคอร์มิค วันที่ 25 มกราคม 2565 และเข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพอดีตอธิการบดี ดร.อำนวย ทะพิงค์แก ศาสนาจารย์ ผศ.ดร. ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ ผศ.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี ในวันที่ 26 มกราคม 2565

เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ Happy Heart น้ำใจงาม

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งมอบเงิน สิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับสถานสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงพิงค์ เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ Happy Heart น้ำใจงาม

โครงการนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 - 12.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสตสมภพ ประจำปี 2564 ผ่านทาง Facebook Live สด และมีกิจกรรมร้องเพลงอวยพรแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ ณ ห้องพักอาจารย์

วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพร่วมกับสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค จัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ และเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าสำนักคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล และผดุงครรภ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา นายกสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

ต้อนรับคณะกรรมการหนุนเสริมฯ กสศ.

ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีฯ และคณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ให้การต้อนรับคณะกรรมการหนุนเสริมสนับสนุนวิชาการกองทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อติดตามหนุนเสริมการดำเนินโครงการนักเรียนทุนผู้ช่วยพยาบาลของกสศ. จำนวน 38 คน ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ ศิษย์เก่าแมคคอร์มิครุ่นที่ 68 เนื่องในโอกาสได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของประเทศอังกฤษ (The United Kingdom Professional Standards Framework for Teaching and Supporting Learning in Higher Education [UKPSF]) ระดับ Senior Fellow of the Higher Education Academy (SFHEA)

วันมหิดล

วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนชาวไทยว่าเป็น "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัณของไทย" คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จึงได้จัดทำวิดิทัศน์ เพื่อนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัณของไทย"

Happy heart

คณะกรรมการสุนทรียภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ได้นำขวดนำ้ดื่มที่ได้รับบริจาคจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ส่งมอบให้แก่สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ในกิจกรรม Happy heart "ระดมขวดพลาสติกที่ใช้แล้วช่วยคุณหมอ" ในวันที่ 2 กันยายน 2564

รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 ทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564

พิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 14

พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 130 8น โดย ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์วราภรณ์ สระมัจฉา รองฯฝ่ายวิชาการ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ดร.นุชยงค์ เยาวภานนท์ ผู้ช่วยฯ ฝ่ายฝึกฯ แนะนำการฝึกปฏิบัติงาน ทาง online ผ่านโปรแกรม MS Teams

สัมมนาเพื่อวิพากษ์หลักสูตร ระดับคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โดยการนำของ ผศ.ดร.วัลลภาทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดการสัมมนาเพื่อวิพากษย์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ระดับคณะ ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ทาง online ผ่านโปรแกรม MS Teams

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

“รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
มหาวิทยาลัยพายัพ”

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 195/2565

🎀สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับ
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง

ศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และ
อาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.

ณ ห้องประชุม อีซีคอร์ท อาคารโสมสวลี
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์
ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บริหารคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
วาระการบริหารงานปี พ.ศ. 2565-2568
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 136/2565

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
ขอแสดงความยินดีแก่
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รุ่นที่ 96 ใน
“พิธีติดเข็มแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 96”
ในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น.
ณ โบสถ์เฮนรี่ รูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขต แม่คาว

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ที่มีผลงานทางวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ที่ผลงานทางวิชาการได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2564.

การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 60 คนดีศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดี แด่ ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และอาจารย์พูนพิลาศ โรจนสุพจน์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 60 คนดีศรีสมาคมพยาบาล ภาคเหนือ ในวาระครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2564

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ นำโดย ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ขอแสดงความยินดีกับ คุณดุษฎี พงษ์อุดม ศิษย์เก่าแมคคอร์มิค รุ่นที่ 57 ในโอกาสที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท "ผู้มีผลงานดีเด่นการบริการสังคม" และ รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง ศิษย์เก่าแมคคอร์มิค รุ่นที่ 67 ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท "ผู้มีผลงานดีเด่นในภาคราชการ" มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2564

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ขอแสดงความยินดีกับ อ.นพรัตน์ ธาระณะ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ อนุสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรภ์

ข่าวสารทั่วไป

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
เปิดรับสมัครทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ปีการศึกษา 2565
** ทุน 1 ปี เรียนฟรี
พร้อมรับค่าใช้จ่ายเดือนละ 7,500 บาท 
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ก.พ. 2565

 

ผู้แทนจากโรงพยาบาลในเครือของบริษัทพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ และผู้บริหาร วันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค