บริการวิชาการ
นานาชาติ
พัฒนานักศึกษา
การเรียนการสอน
ศิลปวัฒนธรรม

ภาพข่าว

การประกาศเกียรติคุณยกย่อง 60 คนดีศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดี แด่ ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และอาจารย์พูนพิลาศ โรจนสุพจน์ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ในโอกาสได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่อง 60 คนดีศรีสมาคมพยาบาลภาคเหนือ ในวาระครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

วันพยาบาลแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพร่วมกับสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค จัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ และเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าสำนักคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล และผดุงครรภ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา นายกสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

ต้อนรับคณะกรรมการหนุนเสริมฯ กสศ.

ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีฯ และคณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ให้การต้อนรับคณะกรรมการหนุนเสริมสนับสนุนวิชาการกองทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูง หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อติดตามหนุนเสริมการดำเนินโครงการนักเรียนทุนผู้ช่วยพยาบาลของกสศ. จำนวน 38 คน ประจำปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ ศิษย์เก่าแมคคอร์มิครุ่นที่ 68 เนื่องในโอกาสได้รับการรับรองสมรรถนะด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์ระดับอุดมศึกษาของประเทศอังกฤษ (The United Kingdom Professional Standards Framework for Teaching and Supporting Learning in Higher Education [UKPSF]) ระดับ Senior Fellow of the Higher Education Academy (SFHEA)

วันมหิดล

วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนชาวไทยว่าเป็น "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัณของไทย" คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จึงได้จัดทำวิดิทัศน์ เพื่อนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัณของไทย"

Happy heart

คณะกรรมการสุนทรียภาพ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ได้นำขวดนำ้ดื่มที่ได้รับบริจาคจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ส่งมอบให้แก่สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ในกิจกรรม Happy heart "ระดมขวดพลาสติกที่ใช้แล้วช่วยคุณหมอ" ในวันที่ 2 กันยายน 2564

รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 ทางออนไลน์ผ่าน Microsoft Team ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2564

พิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 14

พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 130 8น โดย ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ แนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์วราภรณ์ สระมัจฉา รองฯฝ่ายวิชาการ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ดร.นุชยงค์ เยาวภานนท์ ผู้ช่วยฯ ฝ่ายฝึกฯ แนะนำการฝึกปฏิบัติงาน ทาง online ผ่านโปรแกรม MS Team

สัมนาเพื่อวิพากษ์หลักสูตร ระดับคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โดยการนำของ ผศ.ดร.วัลลภาทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดการสัมนาเพื่อวิพากษย์หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ระดับคณะ ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ทาง online ผ่านโปรแกรม MS Team

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
ขอแสดงความยินดีแก่
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รุ่นที่ 97 ใน

“พิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 97”
ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 และ 11.00 น.
ณ โบสถ์เฮนรี่ รูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขต แม่คาว

 

ข่าวสารทั่วไป

Link