ปีการศึกษา 2557

 🙂  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สองเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ” โดยให้บริการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยพายัพ และสถาบันในเครือสภาคริสตจักรฯ คือ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ วัดฟ้าฮ่าม และชุมชนหนองเส้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557

 😛 อาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค บริการวิชาการแก่ชุมชนในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

 😎  ผศ.ดร.รุ่งฤดี วงค์ชุม และอ.กัญญาพัชญ์ จาอ้าย ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ณ เรือนจำฝาง จ.เชียงใหม่

 😀  ผศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 :mrgreen: อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ให้บริการวิชาการในโครงการ “วันใสไร้พุง” ณ ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 😆  ผศ.ดร.จริยา ชาติเชยแดง ร่วมบริการวิชาการแก่ชุมชนกับมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)