ปีการศึกษา 2557

1. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพหนองป่าครั่ง 2557

อ่านต่อ  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพหนองป่าครั่ง 2557

.

2. โครงการพัฒนาชุมชนด้านการเฝ้าระวัง ควลคุม ป้องกันโรงเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 2557

อ่านต่อ โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 2557

 .

3. โครงการสืบสานคุณค่าน้าใจไมล์ที่สอง ปีการศึกษา 2557

อ่านต่อ โครงการสืบสาน 2557