ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์

บทความวิจัย/บทความวิชาการ/ตำรา ปี 2560

กลุ่มวิชา จำนวนอาจารย์ อายุงาน <5 ปี อายุงาน 5-10 ปี อายุงาน 10-20 ปี อายุงาน >20 ปี บทความวิจัย บทความวิชาการ ตำรา
การพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล 9 1 4 3 1 1 1
การพยาบาลผู้ใหญ่ ฉุกเฉินและวิกฤต 13 2 4 6 1 2 1
การพยาบาลผู้สูงอายุ 6 1 2 3 1
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 7 2 3 2 1
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 5 2 1 1 1
การพยาบาลอนามัยชุมชน 8 3 4 1
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 9 4 3 2 2
รวม 57 15 9 22 11 7 1 1

 

ผลงานบทความวิชาการที่เผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

           😛 รายละเอียดผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2559 เปิดอ่าน

.

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่

          😆 รายละเอียดผลงานวิชาการ ปีการศึกษา 2558 เปิดอ่าน

          😕 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ พ.ศ. 2557 เปิดอ่าน