ข่าวสารวิจัย 59

การอบรมวิจัย “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”
😉
คณะกรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดการอบรมวิจัย “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” โดย อาจารย์ ดร. น้ำผึ้ง อินทะเนตร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 108
การอบรมวิจัย “การเขียนบทความอย่างไรให้โดนใจกองบรรณาธิการ”
 😀 คณะกรรมการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดการจัดอบรม “การเขียนบทความอย่างไรให้โดนใจกองบรรณาธิการ” โดย ผศ. ดร. นวลลออ ธวินชัย ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 108

คณบดีฯ และนักศึกษาพยาบาลฯ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
:mrgreen: 
ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ และ อ.ศิริรัตน์ นิตยวัน พร้อมตัวแทนนศ.ชั้นปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2560 “ประสานช่องว่าง สร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษาและบริการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพอย่างไร้รอยต่อ” ระหว่างวันที่ 15-16 มิ.ย. 2560 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ซึ่งในครั้งนี้ นศ.ชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมประกวดนวัตกรรม “Baby bed 2 in 1” และนศ. ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมประกวดโครงการผลงานแนวปฏิบัติที่ดี “ครอบครัวแจ่มใส เข้าใจดูแล ผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง” ในงานดังกล่าวด้วย

  งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ อ่านต่อ
😛 อาจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วม การประชุมวิชาการเสนอผลการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2560 (Payap University Research Symposium 2017) ซึ่งมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สกอ.) ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิริธร มหาวิทยาลัยพายัพ
คณะฯ มอบเงินสนับสนุนอาจารย์ที่เซ็นสัญญาทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก จำนวน 5 คน ดังนี้ ทุนภายนอก

1. ผศ.รุ่งศักด์ ศิรินิยมชัย งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะเส้นประสาทส่วนปลายเสื่อม ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่” จำนวนทุนวิจัย 115,120 บาท ทุนภายใน ของมหาวิทยาลัยพายัพ
2. ผศ.ดร.รุ่งฤดี วงค์ชุม งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเลี้ยงดูและสัมพันธภาพในครอบครัวตามการเรียนรู้ของผู้ต้องขังเยาวชนและครอบครัว” จำนวนทุนวิจัย 99,900 บาท
3. อ.นพรัตน์ ธารณะ งานวิจัยเรื่อง “ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารภถของตนเอง ความรู้ และความพึงพอใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาหลังคลอดบุตรคนแรก” จำนวนทุนวิจัย 100,000 บาท
4. อ.ดร.อรอนงค์ ธรรมจินดา งานวิจัยเรื่อง “ผลของการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติของครูอนุบาลในการประเมินสุขภาพเด็กปฐมวัย” จำนวนทุนวิจัย 99,360 บาท
5. อ.ดร.จิตนธี ริชชี่ งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแผนการดูแลเพื่อควบคุมโรคไตเรื้อรังในผู้เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูง: กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าดู่ ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด” จำนวนทุนวิจัย 100,000 บาท
😛 คณะฯ มอบเงินสนับสนุนบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์แก่ ผ.ศ.ดร.ศรินทิพย์ ชวพันธ์ ที่ตีพิมพ์บทความเรื่อง “ความพร้อมของพยาบาลไทยในการก้าวสู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน” ในวารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2559 จำนวน 1,000 บาท