โครงการ/กิจกรรม 59

พิธีติดเข็มแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ชั้นปีที่ 4 แมคคอร์มิค รุ่นที่ 91
:mrgreen: คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีติดเข็มแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ชั้นปีที่ 4 แมคคอร์มิค รุ่นที่ 91 เนื่องในโอกาสจบการศึกษาในปีการศึกษา 2559 ณ โบสถ์เฮนรี่ ลูซ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560

กิจกรรม Assembly
➡ กิจกรรม Assembly โดย ศจ.ดร.เอสเทอร์ เวคแมน และทีม วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีวิไล ทองม้วน อาคารโสมสวลี

Capping Ceremony McCormick 93
😛 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 แมคคอร์มิครุ่น 93 ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ โบสถ์เฮนรี่ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์เอ็ดวิน ซี คอร์ท
🙂 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสระลึกถึง นายแพทย์เอ็ดวิน ซี คอร์ท ณ ห้องนมัสการ Edwin C McDaniel โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560

โครงการร้องเพลงอวยพรผู้ป่วยที่โรงพยาบาล
💡 โครงการร้องเพลงอวยพรผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิคประจำปีการศึกษา 2559 กลุ่มนักศึกษาคริสเตียนอุตสาหกิจ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพค่ะ

รวมพลังแห่งความภักดีเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
:mrgreen: ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดีเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ด้วยการทำความดีทางกาย ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารโสมสวลี และการทำความดีทางวาจาด้วยการปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.00-16.30 น. ณ ลานหน้าอาคารโสมสวลี
พิธีถวายบังคม พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
😆 พิธีถวายบังคม พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ มช.
พิธีผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
😀 
จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 – 22.00 น.ณ อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ เป็นการผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าสู่รั้วแมคคอร์มิคจึงเป็นการแสดงถึงการต้อนรับ การให้ความรัก การให้กำลังใจ การดูแลเอาใจใส่ ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง เกิดความผูกพัน ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ตามครอบครัวต้นไม้ทั้ง 60 ครอบครัว และเกิดความอบอุ่นใจ สามารถใช้ชีวิตในคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคและหอพักนักศึกษาได้อย่างมีความสุข
พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค ปีการศึกษา 2559
😆 
พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม อี ซี คอร์ท อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ รวมทั้งยังส่งเสริมความรัก ความผูกพันระหว่างครูอาจารย์และศิษย์ เป็นการสืบทอดและธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรอันดีงามต่อไป

โครงการร้องเพลงอวยพรผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิคประจำปีการศึกษา 2559
🙂 
โดยกลุ่มนักศึกษาคริสเตียนอุตสาหกิจ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
งานคารวะพี่พยาบาลอาวุโส ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ววันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่
งานคารวะดำหัวบูรพาจารย์และพี่พยาบาลแมคคอร์มิค 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาขาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่