โครงการ/กิจกรรม 60

Pinning Ceremony McCormick’92
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธี Pinning Ceremony McCormick’92 แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ โบสถ์เฮนรี่ลูสถ์ มหาวิทยาลัยพายัพเขตแม่คาว
Pinning Ceremony McCormick’92
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธี Pinning Ceremony McCormick’92 แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ โบสถ์เฮนรี่ลูสถ์ มหาวิทยาลัยพายัพเขตแม่คาว
นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นพ.เอ็ดวิน ชาร์ลส์ คอร์ท 2561
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สมาคมแมคคอร์มิค และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นพ.เอ็ดวิน ชาร์ลส์ คอร์ท ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม EC Cort คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคริสตมาส
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคริสตมาส ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีวิไล สิงหเนตร คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เขตแก้วนวรัฐ
พิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไลและอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี 60
 😎
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคร่วมกับสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคจัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไลและอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี 60 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอีซีคอร์ท คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
😈 คณะกรรมการศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค กิจกรรมตามตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาการพยาบาล คือ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการประชุมคณาจารย์ฯ ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ได้มีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถิ่นและน้ำสมุนไพร” เวลา 10.00 – 13.00 น.