บริการฯ 2560

ปีการศึกษา 2560

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง ➡ โครงการสืบสานฯ 
2. โครงการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเทศบาลตำบลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ➡ โครงการบ้านธิ
3. โครงการบริการวิชาการประชาชนตามกลุ่มวัย ➡ โครงการตามกลุ่มวัย
4. โครงการอบรมทักษะครูหรือผู้ดูแลเด็กในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ดจ.เชียงใหม่ ➡ โครงการแม่คือ