ข่าวบริการฯ 2560

วันที่ 25 เมษายน 2561 ผศ.ชยพล ศิรินิยมชัย และ อ.ปรมาภรณ์ นิรมล มาบริการวิชาการ ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.บ้านธิ

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 รศ.สิริรัตน์ จันทรมะโน อ.พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์ อ.ดร.นัยนา เมธา   อ.ชัชฎาภรณ์ นันทขว้าง อ.เกรียงวรา เข็มทอง และอ.ภทรพร บวรทิพย์ บริการวิชาการแก่สังคมเรื่อง การตรวจวัดสัญญาณชีพ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการดูแลบาดแผล แก่ อสม. และจิตอาสา ณ เทศบาลตำบลสันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์ อ.ดร.อรอนงค์ ธรรมจินดา อ.พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์ อ.ปรมาภรณ์ นิรมล และอ.สมิตรา กันทาหงษ์ บริการวิชาการแก่สังคมในโครงการอบรมทักษะครู/ผู้ดูแลเด็กในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ณ เทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.รุ่งฤดี วงค์ชุม บริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง การดูแลเด็กในยุค IT แก่ผู้ปกครองเด็กระดับอนุบาล ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาบริการวิชาการแก่สังคมในโครงการสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง ณ ตำบลห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 อาจารย์ทีปประพิน สุขเขียว อาจารย์ศิริรัตน์ นิตยวัน และอาจารย์ปรมาภรณ์ นิรมล บริการวิชาการแก่สังคมในโครงการอบรมทักษะครู/ผู้ดูแลเด็กในการประเมินเด็กที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี วงค์ชุม อาจารย์พิมคณภรณ์                    ตระกูลต่อวงศ์ และอาจารย์สมิตรา กันทาหงษ์ บริการวิชาการแก่ครูและผู้ปกครอง ณ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ในหัวข้อการดูแลเด็กในยุค IT

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา ปัญโญใหญ่ และอาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง บริการวิชาการ ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โครงการให้ความรุ้ครูเกษียณ

วันที่ 20-21 มกราคม พ.ศ.2561 ผศ.ดร.จริยา ชาติเชยแดง ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พันธกิจพระพร(ไทย) ให้บริการรักษาและส่งเสริมสุขภาพ ณ ชุมชนบ้านเด่นฮ่อม อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 14 ต.ค60 เวลา 09.00-17.00 น. ผศ.ดร.จริยา ชาติเชยแดง และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 6 คน ร่วมส่งเสริมสุขภาพประชาชนในชุมชนตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อบริการสุขภาพชุมชนเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ จัดโดยสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับร.พ.กรุงเทพเชียงใหม่ ร.พ.แมคคอร์มิค ร.พ.เชียงใหม่ราม