โครงการ/กิจกรรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

.

งานมุฑิตาจิต อ ตวงทิพย์  เจริญยิ่ง และ อ ไฉไล ผาเงิน วันที่ 9 กรกฎาคม 2559

. งานคารวะดำหัวบูรพาจารย์และพี่พยาบาลแมคคอร์มิค 2559 วันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13-16.30 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาขาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อ่านต่อ

.

พิธีถวายบังคม พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. อ่านต่อ

.

งานคารวะพี่พยาบาลอาวุโส ประจำปี 2559 จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ วันที่ 27 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ อ่านต่อ

.

งานดำหัวอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ วันที่ 24 เมษายน 2559

.

สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจัดงานนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี 2559 วันที่ 14 สิงหาคม 2559

.

พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค ปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม อี ซี คอร์ท อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ รวมทั้งยังส่งเสริมความรัก ความผูกพันระหว่างครูอาจารย์และศิษย์ เป็นการสืบทอดและธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรอันดีงามต่อไป อ่านต่อ

.

พิธีผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 เวลา 16.30 – 22.00 น.ณ อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ เป็นการผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้าสู่รั้วแมคคอร์มิคจึงเป็นการแสดงถึงการต้อนรับ การให้ความรัก การให้กำลังใจ การดูแลเอาใจใส่ ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง เกิดความผูกพัน ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ตามครอบครัวต้นไม้ทั้ง 60 ครอบครัว และเกิดความอบอุ่นใจ สามารถใช้ชีวิตในคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคและหอพักนักศึกษาได้อย่างมีความสุข อ่านต่อ