บริการวิชาการ ปีการศึกษา 2558

วันที่ 17-18 ตุลาคม 2558 ผศ ดร จริยา ชาติเชยแดง ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ในเขต ต. สันทรายงาม อ.เทิง จ.เชียงราย มีผู้มาตรวจทั่วไป 364คน รับการฝังเข็มเพื่อการฟื้นฟูสภาพ 123 คนตรวจมะเร็งปากมดลูก 11 คน ตรวจเต้านม 50 คน มีเด็กเข้าร่วมกิจกรรม 52 คน ผู้มารับการตัดผม 73 คน

วันที่ 15-18 กันยายน 2558 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอรืมิค ร่วมกับมูลนิธิดรุณาทร จัดโครงการอบรมเรื่องการประเมินสุขภาพและการดูแลสุขภาพเด็กให้แก่ผู้จัดการโครงการ เจ้าหน้าที่ประสานงานเด็ก เจ้าหน้าที่ CSP หรืออาสาสมัคร โดยมีวิทยากรในการอบรม คือ ผศ.ดร.รุ่งฤดี วงค์ชุม ผศ.กุลธิดา สุภาคุณ อ.ดร.จิตนธี ริชชี่ อ.อัชฌา วารีย์ อ.จริยา อินทะพันธุ์ อ.ทีปประพิณ สุขเขียว อ.นงนุช แหล่งอุโมงค์ และอ.ปุณณิภัสส์ อริยปรานต์ และในระหว่างวันที่ 2–4 กุมภาพันธ์ 2559 คณะฯ จะร่วมเดินทางไป อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพื่อติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 อ.กัญญาพัชญ์ จาอ้าย อ.พัชรกันต์ ฉัตรวิไลลักษณ์ พร้อมนักศึกษา บริการวิชาการใน “โครงการรักษ์ครอบครัว” ณ คริสตจักรฤทธิ์เดช อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 อ.โสพรรณา ฉัตรหลวง และอ.เกรียงวรา เข็มทอง ได้รับเชิญบริการวิชาการ บรรยาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน การช่วยเหลือ และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

วันที่ 12 กันยายน 2558 อ.ดร.นัยยา เมธา อ.ไฉไล ผาเงิน อ.กัญญาพัชญ์ จาอ้าย และอ.เนตรดาว ธงซิว บริการวิชาการในโครงการ “พ่อแม่ช่วยกันพุงฉันลดได้” จัดโดย โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน และโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ จากปัญหาโภชนาการเกินของเด็กนักเรียนในเขตเมือง จากสาเหตุพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร และไม่ออกกำลังกาย

วันที่ 22 และ 26 กรกฎาคม 2559 อาจารย์พูนพิลาศ โรจนสุพจน์ อาจารย์โสพรรณา ฉัตรหลวง และอาจารย์กัญญาพัชญ์ จาอ้าย บริการวิชาการในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สองเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ” ประจำปีการศึกษา 2558 โดยให้บริการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยพายัพ และสถาบันในเครือสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย คือ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ชุมชนฟ้าฮ่าม   ชุมชนสันปูเลย และชุมชนหนองเส้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558