บริการวิชาการ ปีการศึกษา 2559

 

อาจารย์พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์ อาจารย์ ดร.อรอนงค์ ธรรมจินดา ผศ.ดร.กัญญาพัชญ์ จาอ้าย และอาจารย์จีระภา บุษยวรรณ บริการวิชาการ ณ โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนเทศบลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อฉลองการก้าวสู่ปีที่ 95 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมบริการวิชาการแก่สังคม วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จัดโครงการสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยพายัพ และพื้นที่หลักในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ พื้นที่ชุมชนสันป่าข่อย พื้นที่ชุมชนกู่คำ พื้นที่เทศบาลตำบลสันกลาง มหาวิทยาลัยพายัพเขตแม่คาว และมหาวิทยาลัยพายัพเขตแก้วนวรัฐ

 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จัดโครงการสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง ในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยพายัพ และพื้นที่หลักในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้แก่ พื้นที่ชุมชนสันป่าข่อย พื้นที่ชุมชนกู่คำ พื้นที่เทศบาลตำบลสันกลาง มหาวิทยาลัยพายัพเขตแม่คาว และมหาวิทยาลัยพายัพเขตแก้วนวรัฐ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์พูนพิลาศ โรจนสุพจน์ และอาจารย์มานิดา เดชากุล ให้บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันกลาง ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 28-29 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ ดร จริยา ชาติเชยแดง ให้บริการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ที่ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านปรอโพ และบ้านพะกะเซ ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย ใน 2 วันนี้มีผู้มารับบริการทั้งหมด 314 คน รับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม 90 คน รับการฝังเข็มเพื่อการฟื้นฟู 136 คน เด็กมาร่วมกิจกรรม 87 คน หมักผมรักษาเหา 11 คน รับการตัดผม 57 คน รับแว่นสายตายาว 139 คน ครั้งนี้มีการไปเยี่ยมบ้าน 2 ราย เป็นผู้อาวุโสชายวัย 92 ปี ร่วมกับมี left hemiparesis อีกรายเป็นสตรีสูงวัยประมาณ 85 ปี ที่ชาวบ้านคิดว่ามีภาวะทางจิตผิดปกติ เราได้ตรวจประเมิน motor power และให้คำแนะนำการบริหารแก่ผู้สูงอายุและญาติเพื่อป้องกันข้อติดและกล้ามเนื้อลีบ และมีการให้คำแนะนำแก่ญาติที่ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านจิตใจ

 วันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 8.00-12.00 น. อาจารย์กลุ่มวิชาชุมชนนำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ออกให้บริการวิชาการสู่สังคม โครงการ “Good Health ทำได้ไม่ยาก” ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย

 วันที่ 16 และ 23 สิงหาคม 2559 อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง อาจารย์ปรมาภรณ์ นิรมล อาจารย์ณยฎา สรวิสูตร และอาจารย์เกรียงวรา เข็มทอง ให้บริการวิชาการเป็นวิทยากร “การช่วยฟื้นคืนชีพ” ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในโครงการ “ปอยหลวงคนเฒ่าหนองตอง” ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

วันเสาร์ที่ 13 สค 59 เวลา 09-12.00 น กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ มาบริการวิชาการ เรื่อง เมื่อเพื่อนสนิทเราคือเบาหวาน ที่ รพ.แมคคอร์มิค สนุกสนาน ชื่นมื่น ทั้งผู้ฟัง ผู้บรรยาย