บริการวิชาการ
บริการวิชาการ
นานาชาติ
นานาชาติ

International

พัฒนานักศึกษา
พัฒนานักศึกษา

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

การเรียนการสอน
การเรียนการสอน

academic

ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

art and cultural

ภาพข่าว

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพให้กับทหารกำลังพลในสังกัด เพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง ในโอกาสครบรอบ 95 ปี คณะพยาบาลศาสาตร์แมคคอร์มิค และ 45 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เหล่าการแพทย์อนุรักษ์กำลังรบและครอบครัว มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละ เชียงใหม่
โครงการพิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค ประจำปีการศึกษา 2561 ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 23 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม อี ซี คอร์ท คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ผ่านมาแล้วนั้น คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้อาวุโส และศิษย์เก่ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความกตัญญูกตเวทีที่ศิษย์มีต่อครูจากรุ่นสู่รุ่น
พิธีผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นในในวันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00-22.00 น. ณ อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความสนุกสนาน มีการผูกข้อมือเพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 การแสดงของนักศึกษาแต่ละชั้นปี การแสดงของคณาจารย์ และรับประทานอาหารมื้อมิตรภาพร่วมกัน
สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง ศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมอีซี คอร์ท คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ ในโอกาสดังกล่าวมีการมอบทุนการศึกษาจากพี่พยาบาลและคณาจารย์ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจำนวน 29 ทุน
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โดย ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีฯ มอบใบประกาศเกียรติคุณในการดำเนินงานตามภารกิจหลักแก่อาจารย์ด้านต่างๆ ในการประชุมคณาจารย์ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดังต่อไปนี้ ประกาศเกียรติคุณด้านการวิจัย แด่ อาจารย์ ดร.กาญจนา ใจจ้อย ประกาศเกียรติคุณด้านอนุรักษ์การแต่งกายไทย แด่ รศ.สิริรัตน์ จันทรมะโน ประกาศเกียรติคุณด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น แด่ อาจารย์อัชฌา วารีย์ ประกาศเกียรติคุณด้านบริการวิชาการสู่สังคม แด ผศ.ดร.จริยา ชาติเชยแดง
คณะนักศึกษาและคณาจารย์จาก Murdoch University, Australia เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ถึง 15 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ได้ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาพยาบาลขั้นปีี่ 3 ในรายวิชา พบ 487 Community Health Nursing Practicum ในการออกชุมชนและเยี่ยมบ้าน และรายวิชา พบ 292 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพยาบาล
พิธี Pinning Ceremony McCormick'92
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธี Pinning Ceremony McCormick'92 แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ โบสถ์เฮนรี่ลูสถ์ มหาวิทยาลัยพายัพเขตแม่คาว
บริการวิชาการ เรื่องการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ
อ ขัตติยาพร คนเที่ยง นำอาจารย์ให้บริการวิชาการ เรื่องการปฐมพยาบาล การช่วยฟื้นคืนชีพ ให้แก่พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
นมัสการเปิดภาคเรียนที่ 1/ 2561 วันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 เวลา 16.30-17.30 น
Special Lecture: Share and Learn: Diversity, cultural awareness, and Nursing profession in the US by Glenn Plaff and Usar Suraparn from Florida Altantic University (FAU) on May 22, 2018
พิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันระลึกสถาบันผู้สูงอายุแมคเคน ครบรอบ 110 ปี
ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ อาจารย์เทวาพร ศุภรักษ์จินดา และ ผศ.พิมผกา ปัญโญใหญ่ เข้าร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันระลึกสถาบันผู้สูงอายุแมคเคน ครบรอบ 110 ปี และพิธีแต่งตั้งรักษาการผู้อำนวยการ และผู้จัดการ วันที 7 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันผู้สูงอายุแมคเคน
โครงการ "ฮักตั๋วเก่า" กิจกรรมบูรณาการ รายวิชา พบ 293 วิถีสุขภาพทางเลือก และ พบ 282 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพยาบาล วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มีนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาอนุสานสุนทร และโรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนมาเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย
Monday 21st, May, 2018, 13.30 -15.30 H. Professor Glenn Pfaff, Professor Usar Suragarn from Florida, USA provided lecture and presentation to the fourth year nursing students at Sriwilai- Thongmuan meeting room, McCormick Faculty of Nursing, Payap University. The topic is critical thinking in transition from student to new nurse.
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จำนวน 4 คน แลกเปลี่ยนภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการเรียนการสอนทางการพยาบาล และระบบการดูแลสุขภาพผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ณ School of Nursing and Midwifery, Murdoch University, Perth, Australia. เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7-28 เมษายน 2561
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ โรงพยาบาลแขวงเวียงจัน (มาเรีย เทเรซา) แขวงเวียงจัน สปป.ลาว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพยาบาลสากล ปี 2018 วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลแขวงเวียงจัน (>>> อ่านต่อ)
พิธีมอบหมวกแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2
McCormick รุ่น 94 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ โบสถ์เฮนรี่ลูส มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
วันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส ประจำปี 2561
จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยบรมราชชนนีเชียงใหม่ ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่
งานดำหัวบูรพาจารย์และพี่พยาบาลอาวุโส สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค
งานดำหัวบูรพาจารย์และพี่พยาบาลอาวุโส สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ณ ห้องคุมคำหลวง ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น "สเปรย์หอมมะกรูดกันยุง"
คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น "สเปรย์หอมมะกรูดกันยุง" นำโดย อาจารย์เทวาพร ศุภรักษ์จินดา วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้ภูมิปัญญาของไทยอย่างภาคภูมิใจ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 108

บริการวิชาการ ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุ
ผศ.ชยพล ศิรินิยมชัย และ อ.ปรมาภรณ์ นิรมล มาบริการวิชาการ ให้ความรู้เรื่องการใช้ยาในผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.บ้าน
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คนไปแลกเปลี่ยนที่ Murdoch University, Perth, Australia
ผศ. ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ และอาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา ไปส่งนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คนไปแลกเปลี่ยนที่ Murdoch University, Perth, Australia ภายใต้กระบวนวิชา พบ. 490 ในวันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 6.30 น. โดยนักศึกษาจะศึกษาอยู่ที่ Perth เป็นเวลาสามสัปดาห์
ริการวิชาการ เรื่องการอบรมทักษะครูในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคให้บริการวิชาการ เรื่องการอบรมทักษะครูในการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดย อ.พิมคณภรณ์ ตระกูลต่อวงศ์ ผศ.ดร.ศรินทิพย์ ชวพันธุ์ อ.ดร.อรอนงค์ ธรรมจินดา อ.สมิตรา อ.ปรมาภรณ์ นิรมล วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
นักศึกษาคริสเตียนอุตสาหกิจ (CE) และ อ.ดร.ศุภนารี เกษมมาลาไปร้องเพลงวอร์ด
เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ในวันที่ 12 และ 19 มีนาคม 2560 ทั้งนี้มี ผศ.ดร.จริยา ชาติเชยแดง เข้าร่วมกิจกรรม และให้กำลังใจนักศึกษา CE ด้วยค่ะ และนักศึกษาจาก University of Malaya เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย #Jesusloveyou
Department of Nursing Science, Faculty of Medicine, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ รับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จาก Department of Nursing Science, Faculty of Medicine, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia จำนวน 9 คน เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานกับนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ในโครงการ Nursing Student Exchange Program between Payap University and University of Malaya ระหว่างวันที่ 12 – 23 มีนาคม 2561 นักศึกษาจากมาเลเซียทั้ง 9 คนนี้ พักอยู่ที่หอพักร่วมกับนักศึกษาพยาบาลของคณะฯ และร่วมฝึกปฏิบัติกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่สาม ในกระบวนวิชา พบ.387 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุชุมชน และกระบวนวิชา พบ.383 การพยาบาลจิตเวชชุมชน โดยมี ผศ.ดร.จริยา ชาติเชยแดง อาจารย์ศิริรัตน์ นิตยวัน และคณาจารย์ในกลุ่มวิชาเป็นอาจารย์ผู้นิเทศในระหว่างการฝึกปฏิบัติ
โครงการสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง ปีการศึกษา 2560
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง ปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ บ้านแม่ยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นพ.เอ็ดวิน ชาร์ลส์ คอร์ท ประจำปี 2561
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สมาคมแมคคอร์มิค และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง นพ.เอ็ดวิน ชาร์ลส์ คอร์ท ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม EC Cort คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
Activities of staffs and students from Valparaiso University with McCormick Student Nurse Brand Ambassador this weekend - - at Elephant Camp Maetang district and Suthep Mountain on March 10-11, 2018.
บริการวิชาการ เรื่อง “การใช้แบบคัดกรองเด็กประถมวัย”
อาจารย์ทีปประพิณ สุขเขียว และอาจารย์สิริรัตน์ นิตยวัน เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การใช้แบบคัดกรองเด็กประถมวัย” วันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ อ. บ้านธิ จ.ลำพูน
นักศึกษาจาก Valparaiso University เข้าเยี่ยมชมสถาบันแมคเคนเพื่อฟื้นฟูสภาพ
อ.ดร.ศุภนารี เกษมมาลา อ.กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี นำอาจารย์ และนักศึกษาจาก Valparaiso University เข้าเยี่ยมชมสถาบันแมคเคนเพื่อฟื้นฟูสภาพ ในวันที่ 6 มีนาคม 2561
Welcome to ChiangMai!
McCormick Brand Ambassador ไปให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จาก Valparaiso University ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ในวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 18.30 น.
งาน PYU International Day ครั้งที่ 15
😆 อาจารย์ ดร.ศุภนารี เกษมมาลา นำนักศึกษา McCormick Nurse Brand Ambassaor เข้าร่วมงาน PYU International Day ครั้งที่ 15 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ลาน International peace park ลานสนามหญ้าด้างหลังอารารศูนย์สิรินธร มพย.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติฯ ประจำปีการศึกษา 2560
🙂 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติฯ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพเขตแก้วนวรัฐ
ร่วมงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ "เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม"
 😀 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ และกรรมการประชาสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ปริญญา พรหมเดชะ อาจารย์ ดร.ศุภนารี เกษมมาลา และอาจารย์กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี และตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ร่วมงานวันวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ "เรียนศาสตร์ รู้ศิลป์ ถิ่นมนุษย์สังคม" วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 -15.00 น. ณ บริเวณอาคารพันธสัญญา มหาวิทยาลัยพายัพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
 😎 ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 56 คน เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูสภาพและกิจกรรมบำบัด รายวิชา ชผ.128 การช่วยเหลือดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เวลา 08.30-16.30 น.
สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 😉  😛 สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง“พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง วันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคริสตมาส
😆 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคริสตมาส ให้แก่คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีวิไล สิงหเนตร คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เขตแก้วนวรัฐ
แสดงความยินดีกับนายวัชรกร ณ เชียงใหม่
:mrgreen: คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับนายวัชรกร ณ เชียงใหม่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ได้รับรางวัล คนดีศรีเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 25 พ.ย. 2560 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว
แสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาวดี ทับกล่ำ ศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ซึ่งขณะนี้เป็นอาจารย์ประจำที่คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัล Special Award The Best Invention จากประเทศอิหร่าน ในการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ Seoul international intervention fair 2017 ระหว่างวันที่ 30 พย.- 3 ธค.2017 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี
โครงการ “ผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่” ปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดโครงการ “ผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่” ปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อต้อนรับ ให้ความรัก ให้กำลังใจ ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและความผูกพันแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ในวันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 16.30 – 22.00 น. ณ ห้องประชุม E.C.Cort อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ September 15, 2017 : McCormick Faculty of Nursing organized a Thai’s welcoming ceremony (Bai Sri Su Kwan) for the new students. The ceremony of Bai Sri Su Kwan is a ritual activity that would encourage the new students’ mental strength. The word “Kwan” means spirits or soul. Thais believe that all individuals has their own Kwan. If one’s Kwan was still with him or her, one would feel happy. (ภาพและข่าวโดย อ.มานิดา เดชากุล)
พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค  ปีการศึกษา 2560
😛 คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดโครงการ "พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค" ปีการศึกษา 2560 ขึ้น เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุม อี ซี คอร์ท อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ
พิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไลและอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี 60
 😎 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคร่วมกับสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคจัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไลและอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี 60 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอีซีคอร์ท คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

อัลบั้มภาพ

ศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล

ความเป็นนานาชาติ

ระบบครอบครัวต้นไม้