หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ ธรรมจินดา ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูต่อแม่อย่างสูง ประจำปี 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ ธรรมจินดา ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูต่อแม่อย่างสูง ประจำปี 2565

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอนงค์ ธรรมจินดา ที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นลูกที่มีความกตัญญูต่อแม่อย่างสูง ประจำปี 2565 ในการนี้ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อรับพระราชทานโล่รางวัลเกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในโอกาสงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร