หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สุขภาพทางเลือกในวิถีถัดไป (Alternative Health in the Next Normal)

สุขภาพทางเลือกในวิถีถัดไป (Alternative Health in the Next Normal)

งานประชุมวิชาการ "สุขภาพทางเลือกในวิถีถัดไป"(Alternative Health in the Next Normal)" เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ และครบรอบ 73 ปี สมาคมพยาบาลแมคอร์มิค ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่