หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติ: อัคคีภัยและแผ่นดินไหวในอาคารหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติ: อัคคีภัยและแผ่นดินไหวในอาคารหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติ: อัคคีภัยและแผ่นดินไหวในอาคารหอพักนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 

ประจำปีการศึกษา 2565  โดยทีมวิทยากรฝ่ายอบรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่