หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สวัสดีปีใหม่อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

สวัสดีปีใหม่อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ และผู้บริหาร เป็นตัวแทนคณะฯ เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ดังนี้ 1) นายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ 2) ดร.อำนวย ทะพิงค์แก 3) ดร.บุญทอง ภู่เจริญ 4) ศาสนาจารย์ ผศ.ดร.ประดิษฐ์ เถกิงรังสฤษดิ์ ใวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 และ 5) ผศ.ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566