หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       โครงการประสานความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพและแหล่งฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา

โครงการประสานความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพและแหล่งฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการประสานความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพและแหล่งฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ตลอดจนความร่วมมมือระหว่างคณะฯ และแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีผู้ประสานงานจากแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 12 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลจอมทอง โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลหางดง โรงพยาบาลดอยสะเก็ด โรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาลสวนปรุง โรงพยาบาลแม่ทา โรงพยาบาลแม่วาง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนตำบลบ้านร่มหลวง ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่