หน้าหลัก      ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
ปณิธาน
 
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มุ่งผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีความรู้ มีสมรรถนะวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบสังคม พัฒนาตนสู่ความเป็นสากล และมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในสัจจะ-บริการ ด้วยน้ำใจไมล์ที่สอง ซึ่งมาจากพระคริสตธรรม มัทธิว บทที่ 5 ข้อ 41 กล่าวไว้ว่า “ถ้าผู้ใดเกณฑ์ท่านให้เดินทางไปหนึ่งไมล์ก็ให้เลยไปกับเขาถึงสองไมล์” โดยไมล์ที่หนึ่ง หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหลักอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความชื่นชมยินดี และไมล์ที่สอง หมายถึง การอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากหน้าที่หลักด้วยน้ำใจที่พร้อมจะช่วยเหลือทุกเวลาและทุกสถานที่ด้วยความเต็มใจ
 
 
วิสัยทัศน์
 
เป็นเลิศทางวิชาการ สร้างสรรค์สังคม เปี่ยมล้นคุณธรรม นำสู่สากล
 
 
พันธกิจ ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
 
  1. ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความรู้ มีสมรรถนะวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบสังคม พัฒนาตนสู่ความเป็นสากล มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการพยาบาล
  2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความรู้และการเรียนการสอน
  3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยใช้องค์ความรู้ งานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างยั่งยืน
  4. ทำนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. พัฒนาสถาบันและบุคลากรสู่สากล
  6. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และการจัดการความรู้ เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สถาบันมั่นคงและเจริญก้าวหน้า