หน้าหลัก      บุคลากร

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

 
 

อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

อาจารย์ ดร.นุชยงค์ เยาวพานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


 อาจารย์ ดร.ศุภนารี เกษมมาลา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาพัชญ์ จาอ้าย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 


อา
จารย์ ดร.กาญจนา  ใจจ้อย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ


อาจารย์ปรมาภรณ์ นิรมล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


 

อาจารย์ณยฎา ธนกิจธรรมกุล
หัวหน้าหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


 

อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา
ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ 

 

กลุ่มการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์


รองศาสตราจารย์เยาวเรศ สมทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ธาระณะ


อา
จารย์ ดร.รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์
 

อาจารย์รัชนีกร สันติธรรมอาจารย์มินตรา อุทัยรังษี

 

อาจารย์นันทวดี วงค์บุตร

กลุ่มการพยาบาลเด็ก และวัยรุ่น

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี วงค์ชุม
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ธรรมจินดา


อาจารย์จริยา อินทะพันธุ์


อาจารย์รัตนาภรณ์ แบ่งทิศ

อาจารย์อรอนงค์ อนุจรพิพัฒน์


กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการพยาบาลผู้ใหญ่และการบริหารการพยาบาลผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชฌา วารีย์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ไพเะราะ เบญจกุล

อาจารย์ ดร.ศุภนารี เกษมมาลา

การพยาบาลผู้ใหญ่ วิกฤตและฉุกเฉินอาจารย์ ดร.ปริญญา พรหมเดชะ

 

อาจารย์ ดร.นัยนา เมธา

อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง

อาจารย์ปรมาภรณ์ นิรมล

อาจารย์ณยฎา ธนกิจธรรมกุล

อาจารย์ศิรกาญจน์ ฉันทเฉลิมพงศ์


อาจารย์วโรดม เสมอเชื้อ  (ลาศึกษาต่อ)
 

อาจารย์จิรณัฐ ชัยชนะ


อาจารย์อรรถวิทย์ จันทร์ศิริ

 

อาจารย์จินตภัค ประกอบ


อาจารย์เจษฎา เจริญสิริพิศาล
 

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา ชาติเชยแดง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา ปัญโญใหญ่

อาจารย์อัจฉรา อาศนะเสน


อาจารย์สุรดา ถนอมรัตน์


อาจารย์ทิชารี กันทะวิโร
  

การพยาบาลผู้ใหญ่


อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ จองคำอางอาจารย์ ดร.กาญจนา ใจจ้อย
 

อาจารย์กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี

อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา


กลุ่มการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช
อาจารย์เนตรดาว ธงซิว 

อาจารย์พิมญลักษณ์ กล่อมวิทย์

 


พว.กัมปนาท ตื้อเป็ง
(ลาศึกษาต่อ)

กลุ่มการพยาบาลอนามัยชุมชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตนธี ริชชี่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาพัชญ์ จาอ้าย

อาจารย์ ดร.นุชยงค์ เยาวพานนท์


อาจารย์วราภรณ์ สระมัจฉา
 


อาจารย์นงนุช แหล่งอุโมงค์

 


อาจารย์ขนิษฐา จันทร์เทศ

 

อาจารย์อัจฉริยา เชื้อเย็น

 


อาจารย์ลักขณา เทศเปี่ยม

 


 


ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา ชาติเชยแดง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ไพเะราะ เบญจกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา ปัญโญใหญ่

อาจารย์วราภรณ์ สระมัจฉา

อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง


อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา

 


เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ คุณทิพวรรณ โสภาค
เลขานุการ

 


คุณฐาดาภา หน่อแก้ว
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

 


คุณพรนับพัน จาอ้าย
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล