หน้าหลัก      บุคลากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

 
 

อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 

อาจารย์ ดร.นุชยงค์ เยาวพานนท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


 อาจารย์ ดร.ศุภนารี เกษมมาลา
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาพัชญ์ จาอ้าย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 


อา
จารย์ ดร.กาญจนา  ใจจ้อย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีดา  คำแดง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา


 

อาจารย์ณยฎา ธนกิจธรรมกุล
ผู้ประสานงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


 

อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา
ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ 

 

กลุ่มการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์


รองศาสตราจารย์เยาวเรศ สมทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ธาระณะ


อา
จารย์ ดร.รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์
 

อาจารย์รัชนีกร สันติธรรมอาจารย์มินตรา อุทัยรังษี

 

อาจารย์นันทวดี วงค์บุตร

กลุ่มการพยาบาลเด็ก และวัยรุ่น

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี วงค์ชุม
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ ธรรมจินดา


อาจารย์จริยา อินทะพันธุ์


อาจารย์หยดพิรุณ เสาร์เป็ง

อาจารย์รัตนาภรณ์ แบ่งทิศ


กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

การพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใหญ่ และการบริหารการพยาบาลผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชฌา วารีย์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีดา คำแดง

อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ จองคำอาง

อาจารย์ ดร.ศุภนารี เกษมมาลา

อาจารย์ ดร.กาญจนา ใจจ้อย

อาจารย์พูนพิลาศ โรจนสุพจน์


อาจารย์กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี

อาจารย์ทิชารี กันทะวิโร

อาจารย์วรารัตน์ ศรีจันทร์ดิลก

การพยาบาลผู้ใหญ่ วิกฤตและฉุกเฉินอาจารย์ ดร.ปริญญา พรหมเดชะ

 

อาจารย์ ดร.นัยนา เมธา

อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง

อาจารย์ปรามาภรณ์ นิรมล

อาจารย์ณยฎา ธนกิจธรรมกุล

อาจารย์ศิรกาญจน์ ฉันทเฉลิมพงศ์


อาจารย์วโรดม เสมอเชื้อ 
 

อาจารย์จิรณัฐ ชัยชนะ


พว.อรรถวิทย์ จันทร์ศิริ
(ลาศึกษาต่อ)

การพยาบาลผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา ชาติเชยแดง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา ปัญโญใหญ่

อาจารย์อัจฉรา อาศนะเสน


อาจารย์สุรดา ถนอม

  

กลุ่มการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวชอาจารย์ทีปประพิน สุขเขียว

 


อาจารย์เนตรดาว ธงซิว

 


อาจารย์พิมญลักษณ์ กล่อมวิทย์

 


พว.กัมปนาท ตื้อเป็ง
(ลาศึกษาต่อ)

กลุ่มการพยาบาลอนามัยชุมชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตนธี ริชชี่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาพัชญ์ จาอ้าย

อาจารย์ ดร.นุชยงค์ เยาวพานนท์


อาจารย์วราภรณ์ สระมัจฉา
 


อาจารย์นงนุช แหล่งอุโมงค์

 


อาจารย์ขนิษฐา จันทร์เทศ

 


อาจารย์อัจฉริยา เชื้อเย็น

  


 


ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา ชาติเชยแดง

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ไพเะราะ เบญจกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา ปัญโญใหญ่

อาจารย์วราภรณ์ สระมัจฉา

อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง


อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา

 


เจ้าหน้าที่ประจำคณะฯ คุณทิพวรรณ โสภาค
เลขานุการ

 


คุณภาณีนี หน่อแก้ว
เจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดี

 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล