หน้าหลัก      ข่าวสารของคณบดี
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และผู้บริหารคณะฯ ได้เข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมจากสถาบันพี่เลี้ยง ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้สถาบันพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินความพร้อมเพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ รักษาการคณบดี  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับ