หน้าหลัก      กิจกรรมบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการตามกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มวัย

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 08.00-12.00 น. เรื่อง “สร้างสุขวัยเก๋า ด้วยสุข 5 มิติ” ณ เทศบาลหนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วิทยากร ผศ.พิมผกา ปัญโญใหญ่ ผศ.ดร. จริยา ชาติเชยแดง ผศ.ไพเราะ เบญจกุลรศ.เยาวเรศ สมทรัพย์ ผศ.นพรัตน์ ธาระณะ ผศ.ดร. อรอนงค์ ธรรมจินดา ผศ.กัญญาพัชญ์ จาอ้าย และอ.อัจฉรา อาศนะเสน
 

                    

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 08.00-16.00 น. เรื่อง “การออกกำลังกายกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวอย่างถูกวิธี” ณ เทศบาลตำบลชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วิทยากร ผศ.พิมผกา ปัญโญใหญ่ ผศ.ดร. จริยา ชาติเชยแดง ผศ.ไพเราะ เบญจกุล อ.สุรดา ถนอมรัตน์ และอ.อัจฉรา อาศนะเสน


                    

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2565 09.00-16.00 น. เรื่อง “พัฒนาจิต เตรียมชีวิตให้พร้อมในการเรียน” กลุ่มเป้าหมายนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

วิทยากร อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง และอาจารย์วราภรณ์ สระมัจฉา


        

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ที่ทำงานศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการของมูลนิธิโซเออินเตอร์เนชั่นแนล ณ ห้อง LRC คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมหาวิทยาลัยพายัพ

วิทยากร ผศ.ดร. อรอนงค์ ธรรมจินดา และ ผศ.ดร. ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์

                      
 

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. เรื่อง “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น” กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้อง LRC คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

วิทยากร อ.ณยฎา ธนกิจธรรมกุล อ.นัยนา เมธา อ.กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี และ ผศ.กัญญาพัชญ์ จาอ้าย