หน้าหลัก      กิจกรรมบริการวิชาการโครงการอบรมเจ้าหน้าที่บริษัท Meditime Company Limited เรื่อง Sterile Technique and Prevention and Control ในห้องผ่าตัด
วันที่ 14 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. จัดโดยศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพ
วิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา ปัญโญใหญ่ และอาจารย์จินตภัค ประกอบ

  
โครงการสืบสานน้ำใจไมล์ที่สอง

การบริการวิชาการเพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สองบูรณาการร่วมกับรายวิชาฝึกปฏิบัติฯ

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาเบื้องต้น คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สองบูรณาการร่วมกับรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน (พบ.483)
วันที่ 22 มีนาคม 2566 คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาเบื้องต้น คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จัดโครงการบริการวิชาการ เพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สองบูรณาการร่วมกับรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน (พบ.389 ) ณ ชุมชนทุ่งข้าวตอก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (ประมวลภาพ)


โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วันที่ 22 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาพัชญ์ จาอ้าย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำกลุ่มการพยาบาลผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 ที่ฝึกปฎิบัติรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ ร่วมบริการวิชาการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สองภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ " ผู้สูงอายุยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ" (ภายใต้โครงการกลางมหาวิทยาลัยพายัพ)ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ (ประมวลภาพ)

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 08.00-12.00 น. เรื่อง “สร้างสุขวัยเก๋า ด้วยสุข 5 มิติ” ณ เทศบาลหนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วิทยากร ผศ.พิมผกา ปัญโญใหญ่ ผศ.ดร. จริยา ชาติเชยแดง ผศ.ไพเราะ เบญจกุลรศ.เยาวเรศ สมทรัพย์ ผศ.นพรัตน์ ธาระณะ ผศ.ดร. อรอนงค์ ธรรมจินดา ผศ.กัญญาพัชญ์ จาอ้าย และอ.อัจฉรา อาศนะเสน
                    

โครงการสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง บูรณาการร่วมกับรายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (พบ.483) ณ โรงเรียนปรินซ์รอยแยลส์
                

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม
วันพยาบาลสากล ประจำปี 2566
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ (ประมวลภาพ)

           

อบรมฝึกปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
วันที่ 29 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ นำโดย อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมกับคณาจารย์กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่ วิกฤต และฉุกเฉิน จัดอบรมฝึกปฏิบัติการการช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน การฝึกปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และทักษะการช่วยชีวิต ให้กับนักศึกษาที่เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรนานาชาติ ในรายวิชา GE 191 NEW NORMAL HEALTHNESS และรายวิชา GE 142 HEALTH MYTH จำนวน 28 คน เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้จริง ณ ห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจขาดเลือด
วันที่ 17 มีนาคม 2566 คณาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาเบื้องต้น คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับทีมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการของ. รพ สต.สันกลาง ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องโรคหลอดเลือกสมองและโรคหัวใจขาดเลือดแก่ อสม. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Faculty Practice ณ รพ.สต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ (ประมวลภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไป

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ นำโดย คณะกรรมการจัดการความรู้ การวิจัย และบริการวิชาการ ร่วมกับคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ให้บริการวิชาการโดยอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไป ให้กับคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแล ของมูลนิธิโซเอ อินเตอร์เนชั่นแนล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (ประมวลภาพ)


โครงการบริการวิชาการตามกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มวัย
วันเสาร์ที่18 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์การพยาบาลผู้สูงอายุร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุที่มีวิถีติดบ้าน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้จัดทำโครงการ เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุที่มีวิถีติดบ้านในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "faculty practice" โดยครั้งนี้มีผู้สูงอายุ ม.1และม.4 เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
1.สร้างเสริมสุขภาวะทางกาย ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า
2.สร้างเสริมสุขภาวะทางสังคมและปัญญา เกมส์บริหารสมองชะลอความจำเสื่อม
3.สร้างเสริมสุขภาวะทางจิตใจ หัวเราะบำบัด รำวงมาตรฐาน

               

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 08.00-16.00 น. เรื่อง “การออกกำลังกายกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวอย่างถูกวิธี” ณ เทศบาลตำบลชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วิทยากร ผศ.พิมผกา ปัญโญใหญ่ ผศ.ดร. จริยา ชาติเชยแดง ผศ.ไพเราะ เบญจกุล อ.สุรดา ถนอมรัตน์ และอ.อัจฉรา อาศนะเสน


                    

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2565 09.00-16.00 น. เรื่อง “พัฒนาจิต เตรียมชีวิตให้พร้อมในการเรียน” กลุ่มเป้าหมายนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

วิทยากร อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง และอาจารย์วราภรณ์ สระมัจฉา

        

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ที่ทำงานศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการของมูลนิธิโซเออินเตอร์เนชั่นแนล ณ ห้อง LRC คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมหาวิทยาลัยพายัพ

วิทยากร ผศ.ดร. อรอนงค์ ธรรมจินดา และ ผศ.ดร. ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์

                      

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. เรื่อง “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น” กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้อง LRC คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

วิทยากร อ.ณยฎา ธนกิจธรรมกุล อ.นัยนา เมธา อ.กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี และ ผศ.กัญญาพัชญ์ จาอ้าย