หน้าหลัก      กิจกรรมบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการสู่สังคม
วันพยาบาลสากล ประจำปี 2566 

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ

           

♦โครงการบริการวิชาการตามกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มวัย

วันเสาร์ที่18 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์การพยาบาลผู้สูงอายุร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุที่มีวิถีติดบ้าน เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ได้จัดทำโครงการ เสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุที่มีวิถีติดบ้านในพื้นที่ตำบลหนองป่าครั่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "faculty practice" โดยครั้งนี้มีผู้สูงอายุ ม.1และม.4 เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

1.สร้างเสริมสุขภาวะทางกาย ออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า

2.สร้างเสริมสุขภาวะทางสังคมและปัญญา เกมส์บริหารสมองชะลอความจำเสื่อม

3.สร้างเสริมสุขภาวะทางจิตใจ หัวเราะบำบัด รำวงมาตรฐาน


               

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 08.00-12.00 น. เรื่อง “สร้างสุขวัยเก๋า ด้วยสุข 5 มิติ” ณ เทศบาลหนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วิทยากร ผศ.พิมผกา ปัญโญใหญ่ ผศ.ดร. จริยา ชาติเชยแดง ผศ.ไพเราะ เบญจกุลรศ.เยาวเรศ สมทรัพย์ ผศ.นพรัตน์ ธาระณะ ผศ.ดร. อรอนงค์ ธรรมจินดา ผศ.กัญญาพัชญ์ จาอ้าย และอ.อัจฉรา อาศนะเสน
 

                    

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 08.00-16.00 น. เรื่อง “การออกกำลังกายกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวอย่างถูกวิธี” ณ เทศบาลตำบลชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม่

วิทยากร ผศ.พิมผกา ปัญโญใหญ่ ผศ.ดร. จริยา ชาติเชยแดง ผศ.ไพเราะ เบญจกุล อ.สุรดา ถนอมรัตน์ และอ.อัจฉรา อาศนะเสน


                    

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2565 09.00-16.00 น. เรื่อง “พัฒนาจิต เตรียมชีวิตให้พร้อมในการเรียน” กลุ่มเป้าหมายนักเรียนพยาบาลชั้นปีที่ 1 ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

วิทยากร อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง และอาจารย์วราภรณ์ สระมัจฉา

        

วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. เรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ที่ทำงานศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการของมูลนิธิโซเออินเตอร์เนชั่นแนล ณ ห้อง LRC คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมหาวิทยาลัยพายัพ

วิทยากร ผศ.ดร. อรอนงค์ ธรรมจินดา และ ผศ.ดร. ศรินทร์ทิพย์ ชวพันธุ์

                      

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. เรื่อง “การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น” กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 รร.มงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้อง LRC คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

วิทยากร อ.ณยฎา ธนกิจธรรมกุล อ.นัยนา เมธา อ.กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี และ ผศ.กัญญาพัชญ์ จาอ้าย