หน้าหลัก      กิจกรรม KM

กิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)

ในหัวข้อ ”การทำวิจัยและนวัตกรรม ไม่ยากอย่างที่คิด”
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ ดร.ศุภเกียรติ สุภสินธ์ อาจารย์สาขาวิชากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.ปริญญา พรหมเดชะ อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค และทีม ”ถุงไม่ทิ้งกัน” ณ ห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
           

 


VDO การจัดการความรู้ (KM) คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 


https://drive.google.com/file/d/1GLU17IdAlb6RRtSc9x03BFXw4rUpY_vO/view?usp=share_link
 

การแบ่งปันประสบการณ์นำเสนองานนวัตกรรม

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ จากการแบ่งปันประสบการณ์นำเสนองานนวัตกรรม โดย อาจารย์ ดร.ปริญญา พรหมเดชะ อาจารย์ ดร.นัยนา เมธา และอาจารย์วโรดม เสมอเชื้อ จากการเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรม Enteral Feeding bag ในงาน MEDCHIC Health Impact 2023 และ อาจารย์เนตรดาว ธงซิว จากการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพแบะมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

           


โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต:การเขียนเค้าโครงรายวิชาตามกรอบ AUN QA 

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต:การเขียนเค้าโครงรายวิชาตามกรอบAUN QA สำหรับคณาจารย์ของคณะ ณ ห้องประชุมศรีวิไล - ทองม้วน


 
                    

♦ กิจกรรม Journal Journey
กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คณาจารย์กลุ่มการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ นำโดย รองศาสตราจารน์เยาวเรศ สมทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ธาระณะ  อาจารย์มินตรา อุทัยรังษี และ อาจารย์นันทวดี วงค์บุตร จัดกิจกรรม Journal Journey ในหัวข้อ "การพยาบาลผู้คลอดฉุกเฉิน" ณ ห้องประชุมสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
            
เอกสารประกอบ

กลุ่มการพยาบาลอนามัยชุมชน หัวข้อ "Suspected spy search: Surveillance"

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์กลุ่มการพยาบาลอนามัยชุมชน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญาพัชญ์ จาอ้าย และ อาจารย์ ดร.นุชยงค์ เยาวพานนท์ จัดกิจกรรม Journal Journey ในหัวข้อ "Suspected spy search: Surveillance" ณ ห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

        

   กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หัวข้อ "Telemere" วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565


                

                

   เอกสารประกอบ หัวข้อ "Telemere"
 

  กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ในธีม " First aid for choking child" วันที่ 30 กันยายน 2565


                                

       
                           

    เอกสารประกอบหัวข้อ  " First aid for choking child"

 

   การจัดกิจกรรม KM ด้านการวิจัย

   เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและการจัดการความรู้: วิจัยเชิงสหวิทยาการ อย่างไรให้ปัง (ปุริเย่) วันที่ 19-20 สิงหาคม 2565