หน้าหลัก      ทุนการศึกษา

มอบทุนการศึกษาเนื่องในพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี พ.ศ. 2565

สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเพื่อระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม อี ซี คอร์ท อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ถนนแก้วนวรัฐ ภายหลังจากการนมัสการ ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณความดีของบูรพาจารย์แมคคอร์มิคทั้งสองท่าน ในปีนี้ สมาคมฯ อนุมัติทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 54 ทุน และทุนวิจัย 2 ทุน ซึ่งเงินทุนการศึกษาดังกล่าว ได้รับจากการสนับสนุนของศิษย์เก่าแมคคอร์มิคหลายๆ รุ่น เงินดอกผลจากบัญชีเงินฝากเพื่อทุนการศึกษาในบัญชีทุนการศึกษาศรีวิไล-ทองม้วน และเงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษาจากบุคคลภายนอก สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค