หน้าหลัก      การพัฒนาสุนทรียภาพในที่ทำงาน

กีฬา 3 สายใยแก้วนวรัฐ
วันที่ 1 ธันวาคม 2566 #คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค #มหาวิทยาลัยพายัพ โดย คณะกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพฯ จัดกิจกรรมกีฬา 3 สายใยแก้วนวรัฐ ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี และวิทยาลัยดุริยศิลป์ ซึ่งเป็นวิทยาลัยและคณะฯ ของมหาวิทยาลัยพายัพเขตแก้วนวรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ณ สนามหน้าอาคารศรีสังวาลย์ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ครูศาสนา ดร.ดวงสุดา ศรีบัวอ้าย คณบดีวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี และ อาจารย์ ธวัช อัศวเดชาฤทธิ์ คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

https://www.facebook.com/photo/?fbid=858184859435684&set=pcb.858185202768983


Happy Body (สุขภาพดี) : Happy Dance

              

    Happy Relax (ผ่อนคลาย) 

    กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลคริมต์มาส
                                 

      การแสดงดนตรีในสวน ณ Mabel cort café 

             

     
Happy Heart (น้ำใจงาม)