หน้าหลัก      ข้อมูลนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ปีการศึกษา 2566

ชั้นปี (ปีรับเข้า)

จำนวนนักศึกษา (คน)

รวม

ชาย

หญิง

5 (1/2562)

3

-

3

4 (1/2563)

117

7

109

3 (1/2564)

124

6

118

2 (1/2565)

133

6

127

1 (1/2566)

144

5

139

รวม

517

24

493

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566


จำนวนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ปีการศึกษา 2565

ชั้นปี (ปีรับเข้า) จำนวนนักศึกษา (คน)
รวม ชาย หญิง
5 (1/2561) 3 - 3
4 (1/2562) 100 4 96
3 (1/2563) 117 7 110
2 (1/2564) 125 6 119
1 (1/2565) 139 6 133
รวม 484 23 461
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2566