หน้าหลัก      ข้อมูลนักศึกษา

จำนวนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ปีการศึกษา 2565

ชั้นปี (ปีรับเข้า) จำนวนนักศึกษา (คน)
รวม ชาย หญิง
5 (1/2561) 3 - 3
4 (1/2562) 100 4 96
3 (1/2563) 117 7 110
2 (1/2564) 125 6 119
1 (1/2565) 139 6 133
รวม 484 23 461
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2566