หน้าหลัก      บูรณาการการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2565 

การจัดการเรียนการสอน: การใช้ยาอย่างสมเหตุผล

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เรียนภาคปฏิบัติของรายวิชา หลักเภสัชวิทยาในการปฏิบัติการพยาบาล (พบ.112) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256 ในหัวข้อปฏิบัติทักษะการแสดงบทบาทสมมติการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

 


บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน

     คณาจารย์กลุ่มการพยาบาลอนามัยชุมชน ได้บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา พบ.483 (อนามัยโรงเรียน) โดยจัดโครงการ “Good Health ทำได้ไม่ยาก” แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ถึง 3/12 จำนวน 467 คน วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย 

                  

 

    


โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง

ผศ.อัชฌา วารีย์ รศ.เยาวเรศ สมทรัพย์ อ.จินตภัค ประกอบ และผศ.กัญญาพัชญ จาอ้าย นำนศ.ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา พบ. 296 ไปทำโครงการฮักตั๋วเก่า บูรณาการกับโครงการสืบสานฯ ณ วัดโจ้สังวรวนาราม อ.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

                 

     คณาจารย์กลุ่มการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  จัดกิจกรรมสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ วันศุกร์ที่ 10 ก.พ.2566 เวลา 9.00-12.00น.

                                                                                                                 


     คณาจารย์กลุ่มการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการและการเจริญเติบโต การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น การแสดงละคร นิทาน เกม สอนล้างมือ และ แปรงฟัน เป็นต้น โดยความรู้และการปฏิบัติทางสุขภาพที่ถูกต้อง ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

                

 

    

 

     การบรูณาการกิจกรรมการสอนสุขภาพในรายวิชาพฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ ของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมการบรูณาการกิจกรรมการสอนสุขภาพในรายวิชาพฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนวัดดอนจั่น ในวัเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565

                      

ประมวลภาพ