หน้าหลัก      บูรณาการการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2565 
 

การบรูณาการกิจกรรมการสอนสุขภาพในรายวิชาพฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพในโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง

นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมการบรูณาการกิจกรรมการสอนสุขภาพในรายวิชาพฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนวัดดอนจั่น ในวัเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565