หน้าหลัก      ตารางการนิเทศของอาจารย์ และการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา

ปีการศึกษา 2565


รหัสวิชา 400

รหัสวิชา 300

รหัสวิชา 200

รหัสวิชา 100

พบ.381 และ 481

พบ. 382

พบ. 280

พบ. 190

พบ. 482

พบ. 

พบ. 281

 

พบ. 483

 

 

 

พบ. 484