หน้าหลัก      อาจารย์นิเทศ / อาจารย์คลินิก

การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับครูคลินิก
วันที่ 29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.ศุภนารี เกษมมาลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการจัด #โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ#การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับครูคลินิก” ของพยาบาลวิชาชีพจากแหล่งฝึกปฏิบัติงานนักศึกษาพยาบาลทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ณ ห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน อาคารโสมสวลี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวเปิดโครงการและบรรยายหัวข้อ “สมรรถนะหลักของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ ​การผดุงครรภ์ในระบบบริการสุขภาพ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ​ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์”