หน้าหลัก      การบูรณาการรายวิชาปฏิบัติ

     คณาจารย์กลุ่มการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเนตรระหงษ์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วันที่ 29 เมษายน 2565


      
 

     กิจกรรมสอนสุขภาพ ณ โรงเรียนวัดสันคะยอม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งรายวิชา พบ. 483)

                                   

     กิจกรรมโครงการสร้างสุขภาพ ของนักศึกษาวิชา พบ 389 ปีการศึกษา 2564 อีกกลุ่มหนึ่งค่ะ ณ บ้านป่าก้าง หมู่ที่ 2 ต.สันป่าเปา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

                                    

     คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาพบ.388 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ได้เรียนรู้การทำดอกไม้จากใบเตยและการทำเหรียญโปรยทานจากแม่ครูอุไร แม่ครูพันธุ์ศรี เพื่อเป็นการเรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

                               

     ภาพกิจกรรม และคลิปวีดีโอ โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสืบสานน้ำใจไมล์ที่สอง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคณาจารย์กลุ่มวิชาสุขภาพจิตและจิตเวช และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ณ รพ.สต.สันกำแพง (บ้านตลาด)

      

https://www.youtube.com/watch?v=afioCM2o2Kw&feature=youtu.be

   

     กิจกรรม “โครงการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสืบสานคุณค่าน้ำใจไมล์ที่สอง” ใน วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ ชุมชนในเขตความรับผิดชอบของ รพ.สต. บ้านป่าก้าง ต. สันป่าเปา อ. สันทราย โดย กลุ่มการพยาบาลอนามัยชุมชน และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชา พบ.389 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1

                                       

   
     โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุพื้นที่เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการบริการวิชาการตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย / ตามกลุ่มวัย การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ (พบ.388) และการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9.00 - 13.00 ณ โรงเรียนเกษียณวัย เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่