หน้าหลัก      แหล่งฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา

ประสานแหล่งฝึก

อ.ดร.ศุภนารี เกษมมาลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการฝึกปฎิบัติงานนักศึกษา และ อ.กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี ประธานรายวิชา พบ.281 ปฎิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 เป็นตัวแทนคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมประชุมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ สถาบันการศึกษาทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประชุมและวางแผนการฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษาร่วมกัน ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่ วันที่ 28 ธันวาคม 2565

                  

 


วันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย. 65 คณาจารย์สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โดยการนำของ ผศ.พิมผกา ปัญโญใหญ่ ได้เข้าร่วมพบปะและประสานงานกับกองสาธารณสุข ทต.หนองแฝก และทีมงานจาก รพสต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมวางแผนการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รายวิชา พบ 388 (ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ) โดยมีช่วงเวลาการฝึกปฎิบัติงานตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.65 - 11 มิ.ย.66 

                     

อ.ดร.นุชยงค์ เยาวพานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.ศุภนารี เกษมมาลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฎิบัติงานนักศึกษา และอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เป็นตัวแทนคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมประชุมประสานแหล่งฝึก ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ วิทยาลัยบรมราชชนนีเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 


                                                                                
 

แหล่งฝึกปฏิบัติงาน