หน้าหลัก      แหล่งฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา

ประสานแหล่งฝึก

       อ.ดร.นุชยงค์ เยาวพานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.ศุภนารี เกษมมาลา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปฎิบัติงานนักศึกษา และอาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เป็นตัวแทนคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
       มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมประชุมประสานแหล่งฝึก ร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ วิทยาลัยบรมราชชนนีเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ณ โรงพยาบาล
       นครพิงค์ 
วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

                                                                                

 

แหล่งฝึกปฏิบัติงาน