หน้าหลัก      ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

          คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  มหาวิทยาลัยพายัพ  มีการดำเนินงานของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและแนะแนวอาชีพมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2546  โดยมีการกำหนดภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ให้อาจารย์มีแนวทางปฏิบัติในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพในอนาคต 

โครงสร้างระบบอาจารย์ที่ปรึกษาแบบต้นไม้ครอบครัว (Family tree) ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค  มหาวิทยาลัยพายัพ

โครงสร้างแผนผังระบบการช่วยเหลือนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

    

แผนผังแนวปฏิบัติการรักษาความลับข้อมูลนักศึกษา

  

โครงการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา: Home room ปีการศึกษา 2565

          คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจัดโครงการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา: Home room ปีการศึกษา 2565
ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัว และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในรั้วคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 
โครงการวัคซีนชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2565

          คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจัดโครงการวัคซีนชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2565สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน

วัคซีนชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2565


                            

 

วัคซีนชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565


                             

วัคซีนชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

                  

วัคซีนชีวิตเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

                           

โครงการนักศึกษาพยาบาลพบผู้ประกอบการสถานบริการสุขภาพ ปีการศึกษา 2565

     คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจัดโครงการนักศึกษาพยาบาลพบผู้ประกอบการสถานบริการสุขภาพ ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมศรีวิไล ทองม้วน อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค