หน้าหลัก      ความเป็นนานาชาติ

เข้าร่วมกิจกรรม Payap International Day 2022 
• เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ และนักศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพยาบาล (พบ.295) เข้าร่วมงาน Payap International Day เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกชั้นเรียนและความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียน

      


นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คนไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 20 คน ภายใต้กระบวนวิชา พบ. 490 โดยมีผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีและอาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเดินทางไปกับนักศึกษา

 

     
 

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ไปแลกเปลี่ยนที่โรงพยาบาลแขวงเวียงจัน (มาเรีย เทเรซา) แขวงเวียงจัน สปป.ลาว และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่โรงเรียนพยาบาลศาสตร์เทคนิคแขวงเวียงจัน

 

อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา และอาจารย์ยุวดี อัครลาวัณย์ และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 11 คนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกปฏิบัติการพยาบาล ภายใต้กระบวนวิชา พบ. 490 และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาพยาบาลของโรงเรียนพยาบาลศาสตร์เทคนิคแขวงเวียงจัน

                    


 

International Day

นักศึกษาชั้นปี 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยนานาชาติ ในงาน International Day ณ International Peace Park ด้านหลังอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

                    
 

การปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่เลือกไปฝึก elective ต่างประเทศ ภายใต้กระบวนวิชา พบ.490 

ผศ. ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดี ผศ. ดร. จริยา ชาติเชยแดง และ อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ที่เลือก ไป elective ต่างประเทศ ปีนี้มีนักศึกษาเลือกไปประเทศลาวจำนวน 9 คน ไปประเทศออสเตรเลียจำนวน 3 คน การปฐมนิเทศได้เตรียมนักศึกษาให้ตระหนักถึงความสำคัญของการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม และความอ่อนไหวทางด้านวัฒนธรรม รวมถึงให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้แทนของสถาบันและประเทศชาติ โดยภาคเช้าได้มีการสอนภาษาลาวและคำศัพท์ที่ใช้ในโรงพยาบาล ส่วนในภาคบ่ายได้เชิญคุณธีรวัฒน์ ธุวะคำ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 92 มาแนะนำการเดินทางและการใช้ชีวิตที่ Perth, Australia

     
 

คณะนักศึกษาและคณาจารย์จาก Murdoch University, Australia เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

มหาวิทยาลัยพายัพ ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ถึง 15 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ได้ร่วมศึกษาและแลกเปลี่ยนกับนักศึกษาพยาบาลขั้นปีที่ 3 ในรายวิชา พบ 487 Community Health Nursing Practicum ในการออกชุมชนและเยี่ยมบ้าน และรายวิชา พบ 292 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพยาบาล
 


 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพยาบาลสากล ณ ประเทศลาว

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ โรงพยาบาลแขวงเวียงจัน (มาเรีย เทเรซา) แขวงเวียงจัน สปป.ลาว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันพยาบาลสากล ณ โรงพยาบาลแขวงเวียงจัน

 

     
 

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 ไปแลกเปลี่ยนที่ Murdoch University, Perth, Australia

ผศ. ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ และอาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา ไปส่งนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จำนวน 4 คนไปแลกเปลี่ยนที่ Murdoch University, Perth, Australia ภายใต้กระบวนวิชา พบ. 490 โดยนักศึกษาจะศึกษาอยู่ที่ Perth เป็นเวลาสามสัปดาห์


 

Department of Nursing Science, Faculty of Medicine, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ รับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 จาก Department of Nursing Science, Faculty of Medicine, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia จำนวน 9 คน เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานกับนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ในโครงการ Nursing Student Exchange Program between Payap University and University of Malaya นักศึกษาจากมาเลเซียทั้ง 9 คนนี้ พักอยู่ที่หอพักร่วมกับนักศึกษาพยาบาลของคณะฯ และร่วมฝึกปฏิบัติกับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่สาม ในกระบวนวิชา พบ.387 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุชุมชน และกระบวนวิชา พบ.383 การพยาบาลจิตเวชชุมชน โดยมี ผศ.ดร.จริยา ชาติเชยแดง อาจารย์ศิริรัตน์ นิตยวัน และคณาจารย์ในกลุ่มวิชาเป็นอาจารย์ผู้นิเทศในระหว่างการฝึกปฏิบัติ


 

นักศึกษาจาก Valparaiso University เข้าเยี่ยมชมสถาบันแมคเคนเพื่อฟื้นฟูสภาพ

 

อ.ดร.ศุภนารี เกษมมาลา อ.กัญญาวีร์ สิริโรจนามณี นำอาจารย์ และนักศึกษาจาก Valparaiso University เข้าเยี่ยมชมสถาบันแมคเคนเพื่อฟื้นฟูสภาพ


 

Welcome to ChiangMai

McCormick Brand Ambassador ไปให้การต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จาก Valparaiso University ณ สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ 


 

กิจกรรม Share and Learn: Diversity and cultural awareness

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 ของ Murdoch University และ Khun Usar Surakarn จาก Florida Atlantic UniversityEnglish for Nursing Profession ทำกิจกรรม Share and Learn: Diversity and cultural awareness


 

นักศึกษาจาก Murdoch U. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฟันแก่เด็กนักเรียน

นักศึกษาพยาบาลปี 3คณะ และนักศึกษาจาก Murdoch U. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพฟันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่งในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเด็กและวันรุ่น (ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพได้จากผู้ปกครองและคุณครูใหญ่แล้ว)

 นักศึกษาจาก Murdoch U. ฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ที่โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง

นักศึกษาพยาบาลปี 3 และนักศึกษาจาก Murdoch U. ฝึกปฏิบัติในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเด็กและวันรุ่น พบ.381 และร่วมพิธีไหว้ครู ที่โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง (ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพได้จากผู้ปกครองและคุณครูใหญ่แล้ว)


 

นักศึกษาจาก Murdoch U. ศึกษาดูงานที่ศูนย์สันติศึกษา คณะศึกษาศาสตร

นักศึกษาพยาบาลปี 3 Professor และนักศึกษาจาก Murdoch U. ศึกษาดูงานในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเด็กและวันรุ่น พบ.381 ที่ศูนย์สันติศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มช. (ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพได้จากผู้ปกครองและคุณครูใหญ่แล้ว)


 

นักศึกษาจาก Murdoch U. ฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเด็กและวันรุ่น

นักศึกษาพยาบาลปี 3 และ นักศึกษาจาก Murdoch U. ฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลเด็กและวันรุ่น พบ.381 ณ คลีนิกเด็กดี รพ.สารภี (ได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพได้จากผู้ปกครองและหัวหน้าแผนกแล้ว)


 

ให้การต้อนรับ Murdoch University

ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ผู้บริหาร และคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Murdoch University 


 

ห้การต้อนรับ Mrs. Mary Kalokhe, the member of Maharashtra Nursing Council, Mumbai, India

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จริยา ชาติเชยแดง และคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mrs. Mary Kalokhe, the member of Maharashtra Nursing Council, Mumbai, India และ Ms. Gloria Kalokhe เข้าเยี่ยมชมคณะฯ และสนทนาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับระบบการศึกษาพยาบาลระหว่างประเทศอินเดียและประเทศไทย


 

ส่ง Visiting staffs and students from Valparaiso University กลับบ้าน

อาจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์ อ.ขัตติยาพร คนเที่ยง รองคณบดีฯ อ.นงลักษณ์ วุฒิปรีชา ผศ.ดร.จริยา ชาติเชยแดง และ อ.รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์ ส่ง Visiting staffs and students from Valparaiso University กลับบ้าน ณ สนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่


 

Valparaiso University ทำกิจกรรมที่ปางช้าง อ.แม่แตง

นักศึกษา McCormick Student Nurse Brand Ambassador และ Visiting staffs and students from Valparaiso University ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่ ปางช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


 

McCormick Student Nurse Brand Ambassador แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

นักศึกษา McCormick Student Nurse Brand Ambassador และ Visiting staffs and students from Valparaiso University ทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันที่ พระธาตุดอยสุเทพ อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ และถนนคนเดินวัวลาย


 

Visiting staffs and students from Valparaiso University เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

อาจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา และอาจารย์รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์ เป็นตัวแทนคณะ พา Visiting staffs and students from Valparaiso University เข้าพบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
END