หน้าหลัก      กิจกรรม PN

ต้อนรับคณะกรรมการหนุนเสริมวิชาการฯ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

วันที่ 28 มีนาคม 2566 คณะกรรมการหนุนเสริมสนับสนุนวิชาการฯ จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดย คุณจรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ และ รศ.ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ ติดตามเยี่ยมผู้สำเร็จการศึกษาผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงพยาบาลราชเวชและ รพ.สต.หนองป่าครั่ง โดยมีอาจารย์ณยฎา ธนกิจธรรมกุล ผู้ประสานงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ร่วมกับคณะกรรมการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลให้การต้อนรับ

ลงพื้นที่คัดกรองสถานะทางเศรษฐกิจของผู้สมัครรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ลงพื้นที่คัดกรองสถานะทางเศรษฐกิจของผู้สมัครรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน (ประมวลภาพ)

กิจกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565

พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 16
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ โบสถ์เฮ็นรี ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยมีผู้สำเร็จหลักสูตรทั้งสิ้น 102 คน (ประมวลภาพ)

                 


ศึกษาดูงานโรงพยาบาล

               

กิจกรรมจิตอาสา

               

กิจกรรมนอกสถานที่

               

ฝึกปฏิบัติในห้อง LRC

               

พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค

                   

ปฐมนิเทศ

              

เตรียมความพร้อม

               
 

ประมวลภาพกิจกรรมกิจกรรม