หน้าหลัก      กิจกรรม PN

     กิจกรรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2565

     ศึกษาดูงานโรงพยาบาล

               

     กิจกรรมจิตอาสา

               

     ทำกิจกรรมนอกสถานที่

               

 

     ฝึกปฏิบัติในห้อง LRC

               
     

     พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค

                   

     ปฐมนิเทศ

              

    เตรียมความพร้อม

               
 

ประมวลภาพกิจกรรมกิจกรรม