หน้าหลัก      ข่าว PN

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปีการศึกษา 2566

**ทุน 1 ปี เรียนฟรี พร้อมรับค่าใช้จ่ายเดือนละ 7,500 บาท
 

คุณสมบัติผู้รับทุน
1. กำลังจะจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ปวช. 3 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีรายได้เฉลี่ยของสมาชิกครัวเรือนต่อคนต่อเดือนไม่เกิน 3,000 บาท
3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. เป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นเกี่ยวข้องกับสาขาผู้ช่วยพยาบาล ได้แก่ ด้านทักษะฝีมือ และเชิงนวัตกรรม หรือด้านภาษา โดยได้รับรางวัลระดับจังหวัก/กลุ่มจังหวัดที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดช่วงชั้น (5 ภาคการศึกษา) ไม่ต่ำกว่า 2.50
คุณสมบัติเฉพาะ
1. สัญชาติไทย หรือสัญชาติอื่นที่สามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้
2. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี นับถึงวันที่เปิดการศึกษา
3. มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
3.1 เพศหญิง มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
3.2 เพศชาย มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
4. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ ไม่มีความผิดปกติทางด้านการได้ยิน การมองเห็น ไม่มีภาวะตาบอดสี ไม่มีโรค ความพิการหรือความผิดปกติทั้งทางร่างกายและจิตใจที่แพทย์ผู้ตรวจ หรือคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาใหม่พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติ


ผู้ที่สนใจสามารถป้อนข้อมูลคัดกรองเบื้องต้นได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 กพ 66 จาก QR code ด้านล่างของ poster และ link https://forms.gle/b2xgJiXQxpemjGbd6 ตามแนบ (สำหรับใบสมัครจะสามารถ download ได้ตั้งแต่ 1-15 กพ 66)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566


https://www.payap.ac.th/_admissions-center/assets/files/2566-1-PN.pdf


 

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2566

สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่่บัดนี้ - 6 มกราคม 2566
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ - 13 มกราคม 2566

https://www.payap.ac.th/_public/Certificate-Nursing.html