หน้าหลัก      ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

ประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง "สุขภาพทางเลือกในวิถีถัดไป" (Alternative Health in the Next Normal)

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ และครบรอบ 73 ปี สมาคมพยาบาลแมคอร์มิค

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ทั้งระบบ Onsite และ Online (Zoom meeting)

Onsite ณ ห้องอิมพีเรียล บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 

                           

ประมวลภาพ