หน้าหลัก      บทความวิจัย

ขอชื่นชมและเชิดชูเกียรติกับคณาจารย์ที่ผลิตผลงานวิชาการ

♦อาจารย์นงนุช แหล่งอุโมงค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี วงค์ชุม
บทความวิชาการ เรื่อง ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อความรู้และทักษะการปฏิบัติบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 หน้า 135-150 (TCI 1)
https://he02.tci-thaijo.org/index.php/trcnj/article/view/256150?fbclid=IwAR3P2Pc-o0aY8NhZz-EqNSWqyR9HDlWcEDQATCqJ-pbISNhBv2MWzAYQ3tc♦ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมผกา ปัญโญใหญ่ อาจารย์วราภรณ์ สระมัจฉา และ อาจารย์เทวาพร ศุภรักษ์จินดา 
บทความวิชาการ เรื่อง บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565 หน้า 124-136 (TCI 1)
♦ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตนธี ริชชี่ และ อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ จองคำอาง
บทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุ กึ่งเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคเหนือ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หน้า 30-45 (TCI 2)♦อาจารย์จิรณัฐ ชัยชนะ อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง อาจารย์ปรมาภรณ์ นิรมล และ อาจารย์วโรดม เสมอเชื้อ 
บทความวิจัย เรื่อง ผลของการใช้รูปแบบ SEGUE ต่อทักษะการสื่อสารทางสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมหหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 23 ฉบับที่ 45 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 หน้า 39-53 (TCI 2)
♦ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี วงค์ชุม และคณะ
บทความวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคอาหารกับภาวะโภชนาการของเด็กโรคธาลัสซีเมียที่ได้รับการรักษา โดยการให้เลือดในโรงพยาบาลประจำจังหวัดเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารพยาบาลสภากาชาดไทย ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 เดือพฤษภาคม-สิงหาคม 2565 หน้า 190-204 (TCI 1)
♦ อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา ชาติเชยแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ และคณะ
บทความวิจัยเรื่อง Impact of Living Arrangements, Healthy Aging and Well-being among Older Thai Adults: An Exploratary-Descriptive Study ซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Aging and Social Change ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 หน้า 1-15