หน้าหลัก      บทความวิจัย

ขอชื่นชมยินดีกับอาจารย์ที่มีบทความวิจัยได้รับการตีพิมพ์

                         

1. อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยงและอาจารย์วโรดม เสมอเชื้อ

บทความวิจัยเรื่อง คุณสมบัติแบบประเมินผลรวบยอดการสอนสถานการณ์จำลองด้วยหุ่นผู้ป่วยเสมือนจริง สำหรับนักศึกษาพยาบาลฉบับภาษาไทย

วารสารพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2565 หน้า 1-13 (TCI 1)

https://he01.tci-thaijo.org/.../article/view/256672/174173