หน้าหลัก      ภาพกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลจิตเวช

วันที่ 12 มกราคม 2566 อาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 34 คน เข้าศึกษาดูงานการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช และจัดกิจกรรมนันทนาการให้แก่ผู้ป่วย ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

                                        

     วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2566  
การปฐมนิเทศนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 31 คน ในโอกาสฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลจิตเวช ณ โรงพยาบาลสวนปรุง

                          

   รายวิชาการพยาบาลผุ้สุงอายุ

     วันพุธที่ 9 พ.ย. 65 คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรปริญาตรีชั้นปีที่ 3 ภายใต้รายวิชาการพยาบาลผุ้สุงอายุ ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและเป็นผู้แทนคณะฯ มอบเวชภัณฑ์ยา และของใช้ที่จำเป็น เช่น แพมเพิส ในการดูแลผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ต. สันมหาพน อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่


                                

   รายวิชาปฏิบัติการอนามัยชุมชน 

     วันพฤหสบดี ที่ 12 มกราคม 2566 นักศึกษากลุ่มที่ 1 ทำกิจกรรมต่างๆ ในโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา พบ. 389 ปีการศึกษา 2565 ณ บ้านดงเจริญชัย ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่