หน้าหลัก      ทุนวิจัย

ขอชื่มชนและเชิดชูเกียรติคณาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย

♦ อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ จองคำอาง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตนธี ริชชี่
ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย เรื่อง ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยแถบยางยืดต่อความทนทานของหัวใจและหลอดเลือด ค่าดัชนีมวลกาย เส้นรอบเอว และความดันโลหิตในบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด จากสำนักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ จำนวนเงิน 35,000 บาท