หน้าหลัก      กสศ.

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลครูในดวงใจ
♦ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง อาจารย์ณยฎา ธนกิจธรรมกุล อาจารย์ ดร.นัยนา เมธา อาจารย์ศิรกาญจน์ ฉันทเฉลิมพงศ์ ที่ได้รับรางวัลครูในดวงใจ กองทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปี 2565 จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 


♦ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับคัดเลือกเป็นสถาบันเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 ประเภททุน 1 ปี (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

 

ประกาศรับสมัคร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ที่  https://www.eef.or.th/