หน้าหลัก      กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2566

นมัสการเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสของนักศึกษาพยาบาลแมคคอร์มิค

มหกรรมกีฬาพายัพเกมส์ ประจำปี 2566

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=231528023295914&id=100093161537456&mibextid=WaXdOe

ต้อนรับบัณฑิตรุ่นที่ 97 กลับบ้านแมคคอร์มิค ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 #คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค #มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ #สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาพยาบาล จัดกิจกรรมต้อนรับบัณฑิตรุ่นที่ 97 กลับบ้านแมคคอร์มิค ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 มหาวิทยาลัยพายัพ ณ ห้องประชุม E. C. Cort คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)


https://www.facebook.com/photo/?fbid=850054013582102&set=pcb.850054350248735

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ และ Home room
คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒณธรรม พัฒนาสุนทรียภาพ และพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับ องค์กรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (MSO) จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ และ Home room หลังพิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค

พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสุนทรียภาพ และพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับ องค์กรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (MSO) จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อระลึกถึงพระคุณอาจารย์ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ ตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ณ ห้องประชุม E. C. Cort อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) (ประมวลภาพ)

   
พิธีผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒณธรรม พัฒนาสุนทรียภาพ และพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับ องค์กรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (MSO) จัดพิธีผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และผู้เข้ารับการอบรมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ และเป็นการต้อนรับสู่คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ณ ห้องประชุม E.C.Cort อาคารโสมสวลี (ประมวลภาพ)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 #คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค #มหาวิทยาลัยพายัพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และโอกาสพบปะผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุม E.C.Cort อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

กิจกรรมพบปะรุ่นน้องปี 1
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 #คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค #มหาวิทยาลัยพายัพ โดย อาจารย์ปรมาภรณ์ นิรมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศึกษา อาจารย์ ดร.กาญจนา ใจจ้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมด้วย #คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดกิจกรรมรุ่นพี่พบปะรุ่นน้องปี 1 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องปี 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ตลอดจนแนะนำคณะฯ และองค์กรนักศึกษานักศึกษา ณ หอพักหญิงอัลฟา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว


วันที่ 27 มิถุนายน 2566 #คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค #มหาวิทยาลัยพายัพ โดย อาจารย์ปรมาภรณ์ นิรมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศึกษา อาจารย์ ดร.กาญจนา ใจจ้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมด้วย #คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา จากชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดกิจกรรมรุ่นพี่พบปะรุ่นน้องปี 1 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ #พากันมาหาความหมาย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เพื่อเป็นการแนะนำกฎระเบียบของนักศึกษาพยาบาลแมคคอร์มิค และเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องปี 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ณ ห้องศรีวิไล-ทองม้วน อาคารโสมสวลี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 #คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค #มหาวิทยาลัยพายัพ โดย อาจารย์ปรมาภรณ์ นิรมล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศึกษา อาจารย์ ดร.กาญจนา ใจจ้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ พร้อมด้วย #คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา จากชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดกิจกรรมรุ่นพี่พบปะรุ่นน้องปี 1 ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ #พากันมาหาความหมาย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เพื่อเป็นการแนะนำและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของ Family และอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญสำหรับนักศึกษาพยาบาลแมคคอร์มิค ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องปี 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ณ ห้องศรีวิไล-ทองม้วน อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 #คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค #มหาวิทยาลัยพายัพ โดย อาจารย์ ดร.กาญจนา ใจจ้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อาจารย์อรรถวิทย์ จันทร์ศิริ พร้อมด้วย #คณะกรรมการองค์กรนักศึกษาฯ จากชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดกิจกรรมรุ่นพี่พบปะรุ่นน้องปี 1 ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ #พากันมาหาความหมาย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เพื่อเป็นการถ่ายทอดเพลงสถาบันให้กับรุ่นน้อง และเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องปี 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ณ ห้อง ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน อาคาร (SR)ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 #คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค #มหาวิทยาลัยพายัพ โดย อาจารย์ ดร.กาญจนา ใจจ้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ อาจารย์อรรถวิทย์ จันทร์ศิริ พร้อมด้วย #คณะกรรมการองค์กรนักศึกษาฯ จากชั้นปีที่ 2 และ 4 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดกิจกรรมรุ่นพี่พบปะรุ่นน้องปี 1 ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการ #พากันมาหาความหมาย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เพื่อเป็นการถ่ายทอดปณิธานของคณะฯ “The Spirit of the Second Mile” และเป็นการสร้างสัมพันธภาพระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องปี 1 ของคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ณ ห้อง ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน อาคาร (SR) ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)