หน้าหลัก      ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2566

นมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส
วันที่ 15 ธันวาคม 2566 #คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค #มหาวิทยาลัยพายัพ โดย คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สุนทรียภาพ และพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการศาสนกิจ จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสคริสต์มาส โดยได้รับเกียรติจาก อนุศาสนาจารย์ชัชวาล ด้วงโพตะ เป็นผู้เทศนา อาจารย์กัญญาวีร์ โรจนามณี เป็นผู้นำนมัสการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวอวยพรให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2024
** ภายในงานยังมีกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การประกาศผลรางวัลการประกวดตกแต่งห้องทำงานเนื่องในโอกาสคริสต์มาส แลกของขวัญ และลุ้นรับรางวัลพิเศษ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศรีวิไล - ทองม้วน คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)


https://drive.google.com/drive/folders/1RJkGDlw4zRHIykEOPN03fapxq_zaqY01?usp=sharing

24 กันยายน วันมหิดล
นิทรรศการเนื่องใน #วันมหิดล เป็นวันระลึกถึงสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกได้รับการถวายพระสมัญญา พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย จากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย

            

งานนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึงศาสตราจารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี 2566

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสระลึกถึง ศาสตราารย์กิตติคุณศรีวิไล สิงหเนตร และอาจารย์ทองม้วน สุขะจรัส ประจำปี 2566 ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม E. C. Cort อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
           
ประมวลภาพ


พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒณธรรม พัฒนาสุนทรียภาพ และพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับ องค์กรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (MSO) จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อระลึกถึงพระคุณอาจารย์ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ ตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ณ ห้องประชุม E. C. Cort อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) (ประมวลภาพ)พิธีผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒณธรรม พัฒนาสุนทรียภาพ และพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับ องค์กรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (MSO) จัดพิธีผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และผู้เข้ารับการอบรมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ และเป็นการต้อนรับสู่คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ณ ห้องประชุม E.C.Cort อาคารโสมสวลี (ประมวลภาพ)