หน้าหลัก      ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2566
พิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒณธรรม พัฒนาสุนทรียภาพ และพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับ องค์กรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (MSO) จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในพิธีไหว้ครูแมคคอร์มิค ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อระลึกถึงพระคุณอาจารย์ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ ตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ณ ห้องประชุม E. C. Cort อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) (ประมวลภาพ)พิธีผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒณธรรม พัฒนาสุนทรียภาพ และพัฒนานักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับ องค์กรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (MSO) จัดพิธีผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 และผู้เข้ารับการอบรมการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ และเป็นการต้อนรับสู่คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ณ ห้องประชุม E.C.Cort อาคารโสมสวลี (ประมวลภาพ)