หน้าหลัก      ความเป็นนานาชาติ ปีการศึกษา 2565

นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คนไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นและใต้หวัน 

ศึกษาดูงาน ณ Tsukuba Asian ประเทศญี่ปุ่น
#คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค#มหาวิทยาลัยพายัพนำโดย ผศ.ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวกาล สิริรุจานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 #ศึกษาดูงานของรายวิชาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพพยาบาลการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประจำปีการศึกษา 2565 ณ Tsukuba Asia Welfare College และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Social Welfare Corporation Wakatakekai, Kinsuikai และ Imagawa Medical Welfare Group Tsuchiura, Ibaraki Perfecture #ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 3 เมษายน 2566 - 22 เมษายน 2566
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน การศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับกับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีดังรายละเอียดต่อไปนี้
สัปดาห์ที่ 1 เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนญี่ปุ่น
สัปดาห์ที่ 2 และ 3 เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ผู้สูงอายุ และเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ในห้องเรียนกับนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล (Kigo)

 

ศึกษาดูงาน ณ Da-Yeh University ประเทศไต้หวัน
#คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค#มหาวิทยาลัยพายัพนำโดย อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยอาจารย์วโรดม เสมอเชื้อ อาจารย์จิรณัฐ ชัยชนะ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 #ศึกษาดูงานของรายวิชาปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล#การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุประจำปีการศึกษา 2656 ณ Da-Yeh University #ประเทศไต้หวันเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 - 23 เมษายน 2566
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาพยาบาล ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้ การปฏิบัติ ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับกับการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สัปดาห์ที่ 1 เยี่ยมชม Nursing Classroom, OSCE Technology Center,Rehabilitation experience classroom for the elderly, An Qi Long-term Care Facility, Nantou Christian Hospital และ Department of Biomedical Engineering
สัปดาห์ที่ 2 เยี่ยมชม Department of Occupational Therapy, Xin Jia Long-term Care Facilities

                                                  

ประมวลภาพกิจกรรม ประเทศญี่ปุ่น  https://drive.google.com/file/d/1SvIZoRQixdGRw4lKZ8LQ90Gy-ZCR8jsv/view?fbclid=IwAR3UHFtdqYtEDh37wY0ofL47sHZeADQG8Jh3f-YibVqXwhAXdw-vdTDYcZ0

ประมวลภาพกิจกรรม ประเทศใต้หวัน  https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=jWVYK19QVCY&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3ejaI_FpGtwrwVS2uYHCX3q16djKxzpoF1guwc__NGI-rjQM8sG24IMkw

เข้าร่วมกิจกรรม Payap International Day 2022 

• เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาจารย์ขัตติยาพร คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.รัตนาภรณ์ ธนศิริจิรานนท์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ และนักศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพพยาบาล (พบ.295) เข้าร่วมงาน Payap International Day เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์นอกชั้นเรียนและความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้แก่ผู้เรียน