หน้าหลัก      ภาพกิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานนักศึกษา ปีการศึกษา 2566

การให้ Health Education ในรายวิชา พบ.483 ฝึกปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2 (23 สิงหาคม 2566)