หน้าหลัก      ศาสนกิจ 2566

ปีการศึกษา 2566

นมัสการพระเจ้าประจำปีการศึกษา 2566

คณะกรรมการศาสนกิจ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดนมัสการพระเจ้าประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 9 - 11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม E.C. Cort

      

   


นมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสคริสต์มาส

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 #คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค #มหาวิทยาลัยพายัพ โดย คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สุนทรียภาพ และพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการศาสนกิจ จัดพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสคริสต์มาส โดยได้รับเกียรติจาก อนุศาสนาจารย์ชัชวาล ด้วงโพตะ เป็นผู้เทศนา อาจารย์กัญญาวีร์ โรจนามณี เป็นผู้นำนมัสการ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวอวยพรให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสคริสต์มาสและสวัสดีปีใหม่ 2024 ณ ห้องประชุมศรีวิไล - ทองม้วน คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=866429488611221&set=pcb.866430035277833

สัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “Together”

สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดสัปดาห์ฟื้นฟูพัฒนาจิตใจ ปีการศึกษา 2566 ในหัวข้อ “Together” สดุดี 133: 1 “ดูเถิด ซึ่งพี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด” ให้กับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 - 3 และผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค วันที่ 26- 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

            

ประมวลภาพ