หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ

เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ และครบรอบ 73 ปี สมาคมพยาบาลแมคอร์มิค ขอเชิญชวน พยาบาลวิชาชีพ ผู้สนใจ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง "สุขภาพทางเลือกในวิถีถัดไป"(Alternative Health in the Next Normal) เพื่อให้บุคคลากรทางด้านสุขภาพและผู้สนใจพัฒนาตนเองสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์เป็นทางเลือกในกานดูแลสุขภาพ ร่วมกับการพัฒนาวิชาชีพสู่ความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไป  โดยจะขึ้นในวันศุกร์ที่  2 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ระบบOnsite สถานที่ประชุม  โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  ณ ห้องอิมพีเรียล บอลรูม ชั้น 2 (รับจำนวน 200 ท่าน) และ Online รับจำนวน 300 ท่าน CNEU จำนวน 6.5 หน่วยคะแนน ผู้สนใจสามารถกดลิงค์ลงทะเบียนสมัครได้ที่   https://forms.gle/dTHNgL2MiXQHfWr88 หรือสแกน QR-code
    ช่องทางติดต่อสอบถาม อาจารย์ทิชารี กันทะวิโร Tel 088-433-3828 หรืออาจารย์ ดร.กาญจนา  ใจจ้อย (ฝ่ายทะเบียน) Tel 082-760-5467