หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง "สุขภาพทางเลือกในวิถีถัดไป"(Alternative Health in the Next Normal)

ประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง "สุขภาพทางเลือกในวิถีถัดไป"(Alternative Health in the Next Normal)

เนื่องในโอกาสครบรอบ100ปี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ และครบรอบ 73 ปี สมาคมพยาบาลแมคอร์มิค
ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพ ผู้สนใจ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุมวิชาการในหัวข้อเรื่อง "สุขภาพทางเลือกในวิถีถัดไป"(Alternative Health in the Next Normal) เพื่อให้บุคคลากรทางด้านสุขภาพและผู้สนใจพัฒนาตนเองสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์เป็นทางเลือกในกานดูแลสุขภาพ ร่วมกับการพัฒนาวิชาชีพสู่ความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไป
โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่2 ธันวาคม 2565
เวลา 08.30 - 16.30 น.มีทั้งระบบOnsite และOnline
Onsite สถานที่ประชุม โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องอิมพีเรียล บอลรูม ชั้น 2 (รับจำนวน 200 ท่าน)
Online รับจำนวน 300 ท่าน
จำนวนหน่วยกิต CNEU 6.5 หน่วยคะแนน
ผู้สนใจสามารถกดลิงค์ลงทะเบียนสมัครได้ที่
https://forms.gle/dTHNgL2MiXQHfWr88 หรือสแกนQR-code
.
ช่องทางติดต่อสอบถาม
อาจารย์ทิชารี กันทะวิโร Tel 088-433-3828
หรืออาจารย์ ดร.กาญจนา ใจจ้อย(ฝ่ายทะเบียน) Tel 082-760-5467
#สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค
#คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคมหาวิทยาลัยพายัพ
#งานประชุมวิชาการเชียงใหม่2565