หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       ประกาศรับสมัครอาจารย์พยาบาล หลายอัตรา

ประกาศรับสมัครอาจารย์พยาบาล หลายอัตรา


คุณสมบัติ

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาการพยาบาลศาสตร์
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง และบัตรสมาชิกสภาการพยาบาลที่ไม่หมดอายุ
- มีประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี
ผลทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (อย่างหนึ่งอย่างใด) ดังต่อไปนี้
1. TOEFLวุฒิ ป.โท 450 คะแนนขึ้นไป / วุฒิ ป.เอก 500 คะเเนนขึ้นไป
2. TOEIC วุฒิ ป.โท 500 คะแนนขึ้นไป / วุฒิ ป.เอก 550 คะเเนนขึ้นไป
3. IELTS วุฒิ ป.โท 4.5 คะแนนขึ้นไป / วุฒิ ป.เอก 5 คะเเนนขึ้นไป
4. PAYAP TESTระดับ B2 ขึ้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่ อ.ขัตติยาพร คนเที่ยง คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โทร. 053-242532 
สมัครได้ที่ สำนักทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2 โทร. 053-851478 ต่อ 313 หรือ
ติดต่อทาง E-mail : person@payap.ac.th

Download ใบสมัคร https://drive.google.com/file/d/15dxiT2WYOnj-tb_GZc2S9R27J1oU5u8l/view?usp=sharing