ข่าวสาร/ กิจกรรมศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 2563

 

ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 2562

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ : โอกาสและความท้าทาย” วันพฤหัสบดีที่ 27 และวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องอิมพีเรียล บอลรูม ชั้นสอง อาคารโรงแรม โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมทางด้านสุขภาพ และนวัตกรรมด้านการพยาบาล จึงได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ ” คิด ทดลอง ออกแบบเชิงนวัตกรรม (Design Thinking for Innovation) สำหรับการพัฒนาให้บริการด้านสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Health) และการดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) สำหรับการสร้างเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ศีรวิไล-ทองม้วน อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เวลา 13.00-16.45 น. โดยมี ดร. นน อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เป็นวิทยากร

ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 2561


ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 2560

 🙂 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

 😛 วันพุธที่ 13 และวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00 น. สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง  “พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง” ณ ห้องอิมพีเรียล บอลรูม ชั้นสอง อาคารโรงแรม  โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

 😀 วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง” ณ ประชุมศรีวิไล-ทองม้วน ชั้น 2 อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ

.

ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 2559

 😛 โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง
วันที่ 7–11 สิงหาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพจัดอบรมโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมศรีวิไล-ทองม้วน ชั้น 2 อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
 🙂  โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคประจำปี 2560 อ่านต่อ
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ ร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคประจำปี 2560 วันที่ 11-13 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

.

ข่าวสาร/กิจกรรมศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 2558

 😛 โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง “ระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับบทบาทพยาบาลในปัจจุบัน”

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00-12.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพร่วมกับสมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค จัดโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558 เรื่อง “ระบบการแพทย์ฉุกเฉินกับบทบาทพยาบาลในปัจจุบัน” ณ ห้องประชุม อี ซี คอร์ท ชั้น 2 อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

 :mrgreen: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปี 2559

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประจำปี 2559 ในวันที่ 14-18 กันยายน 2558 ณ โรงแรม ดิเอมเพรส จ.เชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ ดร.วัลลภา ทรงพระคุณ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม

 😉 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมสุขภาพ ไทย-ลาว

วันที่ 13-15 มกราคม 2559 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิคจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมสุขภาพ ไทย-ลาว ณ อาคารโสมสวลี เขตแก้วนวรัฐ