ทุนวิจัย

รายงานทุนวิจัย ปีการศึกษา 2560

กลุ่มวิชา จำนวน อายุการทำงาน งานวิจัย
อาจารย์ <5 ปี 5-10 ปี 10-20 ปี >20 ปี ทุนภายใน (ชิ้น) จำนวนเงิน (บาท)  ทุนภายนอก (ชิ้น) จำนวนเงิน (บาท)
การพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล 9 1 4 3 1 1 85,580.00 2 1,066,362.50
การพยาบาลผู้ใหญ่ ฉุกเฉินและวิกฤต 13 2 4 6 1 3 287,630.00
การพยาบาลผู้สูงอายุ 6 1 2 3 2 128,620.00
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 7 2 3 2 3 296,180.00
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 5 2 1 1 1 1 98,055.00 1 196,115.00
การพยาบาลอนามัยชุมชน 8 3 4 1 2 186,550.00
การพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 9 4 3 2 2 200,000.00
รวม 57 15 9 22 11 12 1,153,995.00 7 1,734,597.50

 

รายงานทุนวิจัย ปีการศึกษา 2559

:mrgreen: รายละเอียดทุนวิจัย 2559

😀 งบประมาณด้านการวิจัย ปีการศึกษา 2557-2559

.

รายงานทุนวิจัย ปีการศึกษา 2558

😆 ทุนวิจัย 2558

.

รายงานทุนวิจัย ปีการศึกษา 2557

:mrgreen: ทุนวิจัย 2557